Invitasjon til menneskerettighetskonferanse i Oslo 28. oktober 2014

Konferansen markerer 25-årsjubileet til den europeiske torturforebyggingskomité (CPT) og vil bli åpnet av statssekretær Bård Glad Pedersen. Konferansen vil foregå på engelsk.

Mange mennesker fratas hvert år sin frihet på grunn av straffbare forhold, psykisk sykdom eller av andre årsaker. Frihetsberøvelse setter mennesker i en sårbar situasjon og både FN og Europarådet har etablert overvåkningsorganer med internasjonale eksperter som blant annet jevnlig foretar besøk for å undersøke forholdene for frihetsberøvede. Overvåkningsorganene gir, på bakgrunn av dette, sine vurderinger og eventuelle anbefalinger om forbedringer til medlemslandene. I Norge ga Stortinget også nylig Sivilombudsmannen en tilleggsoppgave som nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Formålet med konferansen er å lære av erfaringene til noen av verdens ledende eksperter på overvåkning av forhold under frihetsberøvelse og diskutere deres arbeid i en norsk kontekst. Dette er noen av problemstillingene som vil bli belyst under konferansen:

  • Hva skal til for at kritikk og anbefalinger fra internasjonale overvåkningsorganer fører til reelle endringer for dem som er fratatt friheten?
  • Hvordan kan ulike overvåkningsorganer samhandle bedre for å styrke gjennomføringen av de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene nasjonalt?
  • Hva har vært effekten av internasjonale anbefalinger for frihetsberøvede i Norge?
  • Hvordan arbeider myndighetene med å følge opp anbefalingene?
  • Hvilken nytte har anbefalingene for frivillige organisasjoner og andre som jobber med og for frihetsberøvede mennesker?

Det vil bli lagt til rette for en bred debatt mellom internasjonale eksperter, norske myndighetsrepresentanter, Sivilombudsmannen og representanter fra akademia og frivillige organisasjoner. Det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen.

Konferansen vil finne sted 28. oktober 2014 fra 08.30 til 16.00 på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo. Deltakelse på konferansen er gratis.