Sivilombodet skal føre kontroll med den offentlege forvaltninga for å hindre urett mot den einskilde.

Klage

Sivilombodet undersøkjer klager frå borgarar som meiner seg utsette for urett eller feil frå den offentlege forvaltninga.

Torturførebygging

Sivilombodet arbeider for å førebyggje tortur og umenneskeleg behandling i institusjonar ved å besøkje stader der menneske er fråtekne fridomen.