Fråsegner

I dei sakene som blir tekne opp til nærmare undersøking, vil Sivilombodet gje uttrykk for meininga si i form av ei fråsegn. Ho kan peike på feil som eit forvaltningsorgan eller ein tenesteperson har gjort. Undersøkinga kan òg ende med at Sivilombodet kjem til at det ikkje er gjort feil.

Dei fleste fråsegnene er offentlege og blir publiserte på nettsidene etter kvart. Det hender likevel at fråsegner ikkje blir publiserte av omsyn til personvernet.

Fram til 1. juli 2021 var namnet vårt Sivilombodsmannen.

Søk i Sivilombodet sine fråsegner her