Saksområder klage

Sivilombudet foretar en skriftlig, etterfølgende vurdering av klager på forvaltningen. Klagesakene omfatter nær sagt alle rettsområder som behandles av det offentlige. I tillegg behandler Sivilombudet en rekke klager på lang behandlingstid og manglende svar.

Grunnlaget for Sivilombudet undersøkelser er hovedsakelig klager, men Sivilombudet tar også opp saker av eget tiltak.

 

Avdeling 1, avdelingssjef Birthe Aspehaug Buset

 • Skatt
 • Merverdiavgift
 • Særavgifter
 • Toll
 • Folkeregistrering
 • Eiendomsskatt
 • Trygd og pensjon
 • Barnebidrag
 • Lønnsgaranti
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Arbeids- og tjenestemannsrett
 • Utenriksforvaltning
 • Driftstilskudd
 • Forsvar
 • Utdanning
 • Studiefinansiering

Avdeling 2, avdelingssjef Joakim Øren

 • Utlendingssaker
 • Fengselsforhold
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Helsepersonell
 • Pasientskadeerstatning
 • Politi – Påtaleforhold
 • Barnevern
 • Fri rettshjelp og advokater
 • Forskning
 • Vegtrafikk
 • Bolig
 • Kirke og kultur
 • Familie og person

Avdeling 3, avdelingssjef Annette Dahl

 • Plan og bygg
 • Energi
 • Mattilsynet
 • Dyrevelferd
 • Innsyn
 • Miljøvern
 • Naturskade
 • Landbruk
 • Næring
 • Samferdsel
 • Taushetsplikt

Allmenn avdeling, avdelingssjef Gustav Haver

 • Fagansvar for avdelingsovergripende rettsområder (alminnelig stats- og forvaltingsrett, sivilombudsloven, EØS, menneskerettigheter)
 • Overordnet ansvar for kvalitetssikringstiltak og avdelingsovergripende rutiner knyttet til behandling av klage- og eget tiltak-saker
 • Koordineringsansvar for internasjonale henvendelser og relasjoner
 • Faglig bistand til sivilombudet
 • Behandler klager og saker av eget tiltak på alle forvaltningsområder