Barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling

Barnekonvensjonen er blant de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene Norge har forpliktet seg til å etterleve. Sivilombudsmannens saksbehandlere er derfor særlig oppmerksomme på om forpliktelsene etter barnekonvensjonen er ivaretatt i klagesaker der barn er berørt, enten direkte eller gjennom foreldrenes sak.