• Forside
  • Aktuelt
  • Høringsuttalelse om utvisning på grunnlag av omgåelsesekteskap

Høringsuttalelse om utvisning på grunnlag av omgåelsesekteskap

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag til endringer i utlendingsloven på høring. Sivilombudet skriver i en høringsuttalelse at forslaget vil gi bedre sammenheng i reglene. Samtidig peker ombudet på noen hensyn som bør beskrives i forarbeidene til loven.

Les høringsuttalelsen fra Sivilombudet her:

Departementet foreslår å innføre et særskilt grunnlag for utvisning av tredjelandsborgere for inngåelse av omgåelsesekteskap. Som bakgrunn for lovforslaget viser departementet blant annet til to uttalelser fra Sivilombudet, der ombudet har kritisert UNEs praksis i utvisningssaker.

Etter Sivilombudets syn vil forslaget til endring av vilkårene for utvisning gi bedre sammenheng i reglene og bidra til at vedtak om utvisning står i et rimelig forhold til årsaken til utvisningsvedtaket. Sivilombudet peker også på noen hensyn som bør beskrives nærmere i lovens forarbeider.

Se også informasjon om høringen på regjeringens nettsider