Besøk til Kongsvinger fengsel

Tirsdag 25. august 2015 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et varslet besøk til Kongsvinger fengsel.

Under besøket søker enheten å avdekke risikofaktorer for krenkelse gjennom egne observasjoner, dokumentgjennomgang og samtaler med de berørte. Det inkluderer samtaler med de som er fratatt friheten, ledelse, ansatte og helsepersonell. Samtaler med frihetsberøvede gis særlig prioritet.

Besøket til Kongsvinger fengsel er et ledd i forebyggingsenhetens besøk til steder der mennesker er frihetsberøvet. Sivilombudsmannen skal ha tilgang til all informasjon av betydning for vurdering og til alle steder der det er, eller kan være, noen som er fratatt friheten.

Mandat

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet i 2014 etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT). Enheten foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Besøksrapport

I etterkant av besøket til Kongsvinger fengsel vil forebyggingsenheten utarbeide en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Kongsvinger fengsel.
Kongsvinger fengsel.