Besøk til Stavanger universitetssykehus

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet innleder 9. januar 2017 et besøk til psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssykehus.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling kan besøke alle steder der personer er eller kan være fratatt friheten. Målet med besøkene er å forebygge at noen blir utsatt for tortur eller umenneskelig behandling. Som ledd i forebyggingsarbeidet, besøker enheten denne uken psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssykehus.

Tidligere har enheten besøkt en rekke andre sykehus, inkludert Diakonhjemmet sykehus, Sykehuset Telemark, Sørlandet Sykehus, Kristiansand, Universitetssykehuset Nord-Norge og ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus.

Under besøkene gjennomføres private samtaler med pasienter, med særlig fokus på personer som er på opphold under tvungent psykisk helsevern. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og døgnenhetene befares. Blant annet undersøkes pasientrom, skjermede avsnitt, fellesskapsområder, aktivitetsrom, behandlingsrom og rom utstyrt med beltesenger. Enheten snakker også med ansatte og ledelsen. Fokusområdene under besøket omfatter blant annet pasientrettigheter, tvangsbruk, ransaking, skjerming, selvmordsforebygging og fysiske forhold.

Etter besøket utrabeides en rapport som offentliggjøres på Sivilombudsmannens nettsider med funn og anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres for å redusere risiko for tortur og umenneskelig behandling.

Stavanger universitetssykehus.
Stavanger universitetssykehus.