Besøk til bofellesskap for personer med utviklingshemming i Drammen kommune er avsluttet

I juni 2021 publiserte Sivilombudet sin rapport etter besøk til bofellesskap for personer med utviklingshemming i Drammen kommune. I oktober orienterte kommunen om sin oppfølging av rapportens funn og anbefalinger.

Kommunen har beskrevet et systematisk kvalitetsforbedringsarbeid på de risikoområdene som ble påpekt i rapporten, og iverksatt flere konkrete tiltak ute i organisasjonen. Sivilombudet konstaterer på denne bakgrunn at kommunens oppfølging av rapportens funn og anbefalinger er solid og god innenfor de rammer som kommunen har. Oppfølgingen av besøket avsluttes dermed overfor kommunen.

Seks anbefalinger i rapporten var rettet til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren orienterte om sin oppfølging i september. Orienteringen ga grunn til å be Statsforvalteren gi en mer utførlig redegjørelse for sitt oppfølgingsarbeid. Statsforvalteren redegjorde nærmere for arbeidet i et nytt svar til Sivilombudet i februar 2022. Besøket er dermed også avsluttet overfor Statsforvalteren.

 

Les om oppfølgingen her