Besøk til bofellesskap i Drammen kommune

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte i løpet av november og desember 2020 flere bofellesskap i Drammen kommune hvor det bor mennesker med psykisk utviklingshemming. Dette er første gang vi besøker slike bofellesskap under forebyggingsmandatet.

Mennesker med utviklingshemming kan være avhengig av mye hjelp, og de fleste utviklingshemmede bor i bofelleskap der de mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I disse situasjonene kan tvang og makt bli brukt, og det er en risiko for integritetskrenkelser. Mennesker med utviklingshemming kan også oppleve andre begrensninger i muligheten til å bestemme selv. Covid-19-pandemien har i tillegg medført smitteverntiltak som kan være så inngripende at beboerne i praksis fratas sin frihet.

Vår oppgave er å påse at mennesker med utviklingshemming ivaretas på en måte som sikrer deres grunnleggende rettigheter.

For å ivareta smittevernhensyn ble besøket i stor grad gjennomført digitalt, per telefon og ved dokumentgjennomgang. Vi møtte enkelte beboere og befarte ett bofellesskap. Intervjuer med beboere, ansatte, pårørende og verger ble gjennomført per telefon og videomøte.

I etterkant av besøket blir det utarbeidet en rapport som blir publisert på våre nettsider når denne er klar.