Rapport etter besøk til Jong ungdomshjem

Jong ungdomshjem fremstod under Sivilombudsmannens besøk som en barnevernsinstitusjon med høyt faglig nivå og dedikerte ansatte. Likevel er ombudsmannen bekymret for at institusjonens trivselsregler, uskrevne regler, rutiner og praksis ga risiko for at ungdom kunne bli utsatt for rutinemessige begrensinger uten individuelle begrunnelser.

Se også:

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Jong ungdomshjem i september 2019. Institusjonen har implementert en ny behandlingsform for ungdom med rusproblematikk i barnevernsinstitusjoner (Læringsbasert rusbehandling) som tidligere ikke er prøvd ut.

Dedikerte og kunnskapsrike ansatte

Jong ungdomshjem fremstod som hyggelig og innredet med omtanke for ungdom som skulle bo der. Ansatte ved institusjonen virket som trygge og dedikerte voksne som viste tydelig omsorg. – Institusjonens tydelige metodiske profil så ut til å ha sikret en enhetlig praksis med systematisert og god opplæring av ansatte, sier setteombudsmann Kirsten Sandberg.

Risiko for rutinemessige begrensninger

Blant både ansatte og ungdommer var det en utbredt oppfatning at ungdom som hovedregel ikke kunne forlate institusjonen på egen hånd. Spesielt gjaldt dette i behandlingens første nivå.  Behandlingen inkluderte et belønningsregime der ungdoms «privatliv» og «tid alene» var eksempler på belønning ungdom kunne velge dersom de hadde avlagt en negativ rus-test.

-Det er problematisk med en praksis som legger opp til ungdommer må gjøre seg fortjent til en rettighet de i utgangspunktet har, utdyper Kirsten Sandberg.

Denne uklarheten om ungdommenes bevegelsesfrihet resulterte i en risiko for at ungdommene ble ilagt begrensninger som ikke bygget på individuelle og konkrete vurderinger, slik regelverket krever. Det kom også frem under besøket at alle ungdommer måtte levere inn mobiltelefon på natten og at ingen ungdommer fikk være alene sammen, til tross for at Jong er en institusjon der ungdom bor i flere måneder.

-Slike begrensninger må bygge på konkrete og individuelle vurderinger. Det er ikke anledning til å lage husregler eller andre generelle regler som ikke er i tråd med barns rettigheter, sier Sandberg.

Mye godt forebyggingsarbeid

Ombudsmannens inntrykk var at institusjonen arbeidet systematisk med å forebygge andre former for tvang.

-Arbeidet med forebygging var systematisk, særlig når det gjaldt å forebygge konflikter og bruk av fysisk tvang, sier Sandberg. I perioden vi så på, hadde det vært få tilfeller der tilspissede situasjoner eskalerte og ansatte syntes å jobbe aktivt og forebyggende for å dempe konflikter.