Undersøker timebestilling hos politiet

Sivilombudsmannen har mottatt flere klager fra utlendinger som har problemer med å bestille time hos politiet, blant annet for å søke om statsborgerskap.

Les dokumentene her

Sivilombudsmannen innhentet høsten 2020 informasjon om situasjonen fra Sør-Vest politidistrikt, Sør-Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt. Ettersom problemet ser ut til å være utbredt, har ombudsmannen valgt å undersøke saken direkte med Politidirektoratet.

Fysisk oppmøte hos politiet i utlendingssaker

Søknader om statsborgerskap leveres elektronisk på UDIs søknadsportal. Deretter må utlendingen møte personlig til en forhåndsbestilt time på en politistasjon i det distriktet søkeren bor, for å fremlegge dokumentasjon for identiteten sin. Flere andre typer søknader på utlendingsfeltet har en tilsvarende søkeprosess.

Redusert kapasitet under pandemien

Publikumsmottakene har hatt redusert kapasitet eller vært helt stengt i perioder under pandemien. Dette har gitt redusert kapasitet til blant annet å motta søknader om familieinnvandring, oppholdstillatelse for studenter, forlengelse av asyl, permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Søknader bør behandles etter kø-prinsippet

Sivilombudsmannen skriver at det er forståelig at pandemien har gitt utfordringer ved å gjennomføre fysisk oppmøte, og økte ventetider kunne neppe vært unngått. Grunnleggende likhetshensyn tilsier likevel at saker bør behandles i den rekkefølgen de kommer inn – etter et køprinsipp.

I flere av distriktene synes det som om kun et fåtall timer gjøres tilgjengelig om gangen i søknadsportalen. Hvem som får disse timene, vil da bero på tilfeldigheter og hvor iherdige søkerne er til å sjekke portalen – ikke på hvor lenge de har ventet. Enkelte har opplyst til ombudsmannen at de har sjekket portalen daglig i flere måneder uten å finne noen ledig time.

Sivilombudsmannen har bedt Politidirektoratet som overordnet myndighet om å besvare flere spørsmål om muligheten for å få timer og for en bedre og mer rettferdig håndtering av køen.

Oppdatert med tilbakemelding fra Politidirektoratet−se dokumenter øverst i artikkelen.