Sykehuset Østfold, alderspsykiatrisk seksjon

Lite egnede lokaler for pasientgruppen, og manglende kunnskap og interesse om tvangstall var blant funnene Sivilombudsmannen gjorde under et besøk til alderspsykiatrisk seksjon ved Sykehuset Østfold.

Oppfølging

Sivilombudsmannens gjennomførte 9.-11. oktober 2018 et besøk til Sykehuset Østfold, alderspsykiatrisk seksjon. Alderspsykiatrisk seksjon er underlagt Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering ved Sykehuset Østfold. Det ble i samme periode gjennomført et besøk til sikkerhetsseksjonene, som omtales i egen rapport.

Manglende kunnskap og interesse om tvangstall

Det syntes som det var lite interesse for og kunnskap om forekomst og utvikling av tvangstall ved seksjonen og hos avdelingsledelsen. Det var en oppfatning hos ledelsen om at tall på hvor ofte tvangsmidler ble brukt i hovedsak var en konsekvens av pasientene som var innlagt og ikke forhold som seksjonen gjennom sin praksis kunne påvirke. Miljøpersonalet hadde ikke kjennskap til eventuell nedgang eller oppgang i bruk av tvangsmidler.

Lav forekomst av tvang, men manglende tvangsvedtak

Det var gjennomgående lav forekomst av tvangsbruk ved seksjonen. Likevel ble ikke alle situasjoner der pasienter ble holdt fast mot sin vilje av ansatte vedtaksført. Det hersket blant annet tvil i ansattgruppen om man kunne holde en pasient en periode før det ble skrevet vedtak og hvor lang denne perioden i så fall kunne være.

Disse forholdene gjorde at seksjonen ikke hadde sikre tall for utøvelsen av tvang og at pasienters rettigheter til blant annet å klage, ikke fullt ut var ivaretatt.

Lokaler som er lite egnet for pasientgruppen

Seksjonen var plassert i 3. etasje i sykehuset. Pasienter uten utgang eller som kunne oppleve det som utfordrende å finne fram til enten takterrasse eller hovedinngang, hadde kun mulighet til å få frisk luft ved å gå ut på en innburet balkong. Både pasientrom og fellesarealer hadde hvite og sterile flater, uten farge eller kontraster. På pasientrommene hadde ikke pasientene muligheten til selv å styre persiennene, som dessuten var gjennomsiktige. Skjermingsenheten besto av ett stort rom og et bad, og en egen liten innburet balkong. Rommet hadde seng med ferdig monterte remmer til belter, som hang godt synlig ned fra sengen.

Usikkerhet knyttet til vurdering av samtykkekompetanse

Funn under besøket tydet på at det var usikkerhet knyttet til vurdering av samtykkekompetanse hos pasienter som var innlagt på tvang. I ett tilfelle ventet man med å endre innleggelsesparagraf i én uke selv om man vurderte pasienten som samtykkekompetent. Dette er det ikke anledning til å gjøre. Dersom pasienten gjenvinner samtykkekompetanse underveis i behandlingen har vedkommende rett til å avslutte behandlingen.