Første rapport fra besøk til barnevernsinstitusjoner i Agder

Sivilombudet besøkte fem barnevernsavdelinger ved Humana omsorg og assistanse Region Kristiansand i januar 2023. Besøket gikk til avdelinger der barn bor alene på institusjon.

Les rapporten her

Dette er den første av i alt tre rapporter fra Sivilombudets besøk til slike institusjoner i Agder denne våren. Kirsten Sandberg er setteombud for rapportene fra Agder. Sivilombud Hanne Harlem er inhabil i saker som gjelder Statsforvalteren i Agder ettersom hun er en nær venn av statsforvalter Gina Lund.

Risiko når barn bor alene

At barn bor alene på institusjon, betyr at de ikke bor sammen med andre barn, kun med voksne ansatte. Ved samtlige av avdelingene vi besøkte ved Humana Kristiansand bodde det ett barn alene sammen med ansatte. Alle hadde bodd alene i minst 4 måneder, ett av barna i nesten tre år. Ingen av barna hadde et formelt vedtak om plassering i enetiltak.

I lys av hvor inngripende det kan være for et barn å bo alene på en institusjon over tid, anbefaler Sivilombudet at institusjonen sammen med barnevernsmyndigheten, gjør systematiske vurderinger av om det er til barnets beste å bo alene.

 

– Et av funnene våre er at ungdommenes syn på det å bo alene ikke var blitt systematisk undersøkt og dokumentert. Det er viktig at barna selv får mulighet til å si sin mening om hva som er best for dem, sier setteombud Kirsten Sandberg.

Samlet fremstod det som at ungdommene vi besøkte som hovedregel hadde muligheter til å være sammen med jevnaldrende, og at de hadde kontakt med mennesker utenfor institusjonen.

– Vi så mange eksempler på at ungdommene ble kjørt og hentet, og kunne ha besøk og overnatting. Noen var også aktive gjennom trening og fritidsklubber. Likevel savnet vi at risiko ved at barn bor alene, som institusjonens beliggenhet, sosial omgang med jevnaldrende og bruk av tvang i form av begrensinger, har en mer sentral plass i institusjonens planer for ungdommene, sier Kirsten Sandberg.

Forebygging og bruk av tvang

Selv om Humana hadde et opplegg for opplæring i konflikthåndtering fant vi at det blant ansatte var usikkerhet om hvordan man skulle håndtere situasjoner der en ungdom var truende eller utagerte. Usikkerheten knyttet seg til både forebygging og gjennomføring av fysisk tvang. Vi fant sprikende oppfatninger blant ansatte om hvordan fysisk nedleggelse skulle håndteres, og ulike terskler for når og om man skulle gå inn i en situasjon for å fysisk stoppe en ungdom som utagerer.

Det ble også trukket fram av ansatte at det ikke opplevdes som at alle hadde samme opplæring og forståelse av forebygging av konflikter og bruk av tvang. For eksempel kunne vikarer med en annen opplæring eller som manglet opplæring skapte utrygghet både hos ansatte og ungdommer.

I rapporten anbefaler Sivilombudet at alle ansatte får lik opplæring i forebygging og bruk av inngripende fysisk tvang og at institusjonen sikrer at fysisk tvang alltid utføres på en forsvarlig måte.

Trygghet

Forebygging og håndtering av vold og overgrep var i liten grad et tema for diskusjon ved avdelingene vi besøkte. Humana hadde en rutine som tok for seg dette, men denne var i liten grad kjent blant de ansatte.

Sivilombudet vurderer det som svært viktig at Humana omsorg og assistanse Region Kristiansand sikrer at beskyttelse mot vold og overgrep er tema for jevnlig diskusjon og refleksjon med de ansatte.

Sivilombudet har også besøkt barnevernavdelinger ved Serio Haraldsplass Ung AS og Den skreddersydde enhet i Agder. Disse rapportene publiseres  før sommeren.