Dispensasjoner i strandsonen – Mandal (Lindesnes) kommune

Les hele rapporten her

Sivilombudsmannen har gjennomført en systematisk undersøkelse av Kragerø, Mandal (nå Lindesnes) og Askøy kommuners vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Vi gjennomgikk alle vedtakene som kommunene hadde truffet fra 2016 til 2019, som gjaldt dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og LNF-formålet i arealplanen. Undersøkelsene omfattet totalt 881 vedtak.

Undersøkelsen viste at Mandal kommune har skrevet utfyllende vedtak, med en ryddig struktur. I alle vedtakene har kommunen vurdert vesentlighetsvilkåret tydelig atskilt fra fordel-/ulempevilkåret. Samtidig viser gjennomgangen at flertallet av vedtakene der kommunen har innvilget dispensasjonssøknadene inneholder ufullstendige vurderinger av vesentlighetsvilkåret. Flertallet av vedtakene mangler beskrivelse av relevante fordeler, eller er begrunnet med hensyn som ikke er relevante eller som kun har liten vekt i fordel-/ulempevurderingen. Kommunen har sjelden påpekt ulemper ved dispensasjonen. Ingen av vedtakene inneholdt en særskilt «kan»-vurdering. Kommunen har i varierende grad sendt dispensasjonssøknader til andre myndigheter for uttalelse og undersøkte sjelden om dispensasjonen er i tråd med statlige og regionale rammer og mål. Formuleringene i flere vedtak skaper tvil om kommunene har tatt riktig rettslig utgangspunkt for sine vurderinger og om de har nok kunnskap om det regelverket som vurderes.