Innsyn i innsideoversikter

Sivilombudet har kritiske merknader til Statsministerens kontor (SMK) og fire departementers merinnsynsvurdering knyttet til innsideoversikter.

Sivilombudet har i fem uttalelser vurdert Statsministerens kontors (SMK) og fire departementers avgjørelser om delvis avslag på innsyn i innsideoversikter. Departementene og SMK fører en oversikt over hvilke personer som har fått innsideinformasjon og tidspunktet for dette i relevante saker. På bakgrunn av ombudets undersøkelser i sakene, ga organene merinnsyn i navnene på listene, jf. offentleglova § 11, etter å først ha avslått helt innsyn i oversiktene. Opplysninger som kunne avsløre at en sak var behandlet i regjering og når en sak var behandlet i regjering var fortsatt sladdet med hjemmel i offentleglova § 14.

Sivilombudet var enig i at innsideoversiktene var organinterne dokumenter og derfor kunne unntas i medhold av offentleglova § 14 første ledd. Ombudet hadde ingen innvendinger til organenes vurdering av at det er tungtveiende argumenter mot å utvise merinnsyn i opplysninger som vil røpe at en sak skal behandles/er behandlet i regjering. Merinnsynsvurderingen fremsto som mangelfull for innsideoversikter knyttet til saker det er offentlig kjent at er behandlet i regjeringen. Dokumenter som inneholder råd og vurderinger, ligger i kjerneområdet for § 14 første ledd, men innsideoversikter inneholder ikke dette og er ikke i kjernen av unntaksbestemmelsen. Blant annet mente ombudet at det var feil å vektlegge hensynet til fortrolighet om en avsluttet saksbehandlingsprosess i en merinnsynsvurdering knyttet til innsideoversikter.

SMK og departementene er bedt om å foreta en fornyet vurdering av innsynskravene og orientere ombudet om utfallet innen 23. februar 2024.

Se uttalelsene fra Sivilombudet her:

Innsyn i innsideoversikter hos Statsministerens kontor

Innsyn i innsideoversikter hos Kultur- og likestillingsdepartementet

Innsyn i innsideoversikter hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Innsyn i innsideoversikter hos Barne- og familiedepartementet

Innsyn i innsideoversikter hos Klima- og miljødepartementet