Ny rapport etter besøk til venteceller i Oslo tinghus

Sivilombudet kom på et uanmeldt besøk til ventecellene i Oslo tinghus i september 2023. Det er første gang Sivilombudet besøker en arrest i et domstolbygg.

Ventecellene brukes under fengsling, internering eller hovedforhandling i Oslo tingrett. Arrestlokalene har 21 celler, og drives av Oslo politidistrikt.

– Våre funn tyder på at driften av arrestfunksjonen i tinghuset er godt organisert, og at det er god samhandling mellom personellet som sitter arrestvakt, vaktleder og annet tjenestepersonell, sier sivilombud Hanne Harlem.

Flere som hadde vært innsatt i ventecelle, hadde mye positivt å si om mange av de ansatte som jobbet der, spesielt noen av de erfarne arrestforvarerne. Sivilombudet har likevel flere anbefalinger til Oslo politidistrikt, og ber politidistriktet om å svare innen 1. juni 2024.

Se rapporten her

Anbefalinger fra Sivilombudet

Sivilombudet anbefaler blant annet at det bør gjøres tilpasninger i arrestlokalene. Cellene var uten daglys eller vindu uten annet inventar enn en plassbygget betongbenk å sitte på og en plastmadrass til å legge på gulvet.

– Utformingen av cellene gjør at de kan oppleves som belastende å sitte i. Det er mye som står på spill for den som skal møte i retten, sier Hanne Harlem.

– Ventecellene bør som et minimum utstyres med pledd, klokke og sitteputer på benken, legger hun til.

I rapporten oppfordres politiet til å se på rutineendringer for å begrense tiden innsatte må oppholde seg i venteceller.

– Innsatte som deltar i lange straffesaker, kan risikere å ikke få noe fullverdig måltid de dagene de er i retten hele dagen. Sivilombudet mener at det bør legges til rette for at de får minst ett varmt måltid om dagen, sier Hanne Harlem.

Sivilombudet anbefaler også at det er låneklær med sivilt preg tilgjengelig for innsatte, blant annet for de som stiller i fengselsantrekk. Å stille i fengselslignende klær kan bidra til å skape et forhåndsinntrykk av skyld.

Sivilombudet mener også at politiet bør foreta en vurdering av hvilke tjenestepersoner som skal kunne bære maktmidler rutinemessig i arrestlokalene, og om enkelte maktmidler kun skal lagres eller bæres av utvalgte ansatte.

Sivilombudet fant at det ikke var gjennomført verken nasjonale eller lokale tilsyn med ventecellene i Oslo tinghus.  I rapporten blir Oslo politidistrikt anbefalt å sikre at årlige lokale tilsyn med ventecellene gjennomføres.