Kap. II – Statistikk

Tabell 3.1 fordelingen mellom avviste og realitetsbehandlede saker
Tabell 5.1 geografisk fordeling av klagesakene
Tabell 5.2 fordeling på forvaltningsorganer
Tabell 5.3 fordeling på saksområder

II. Statistikk

1.  Innledning

I dette kapitlet presenteres opplysninger om de sakene ombudsmannens kontor har behandlet i meldingsåret. Kapitlet gir en oversikt over tilgangen på saker i løpet av året, avsluttede saker, uavsluttede saker ved årets slutt, sakenes utfall, samt fordeling av saker geografisk, på forvaltningsorganer og saksområder.
Figur 1.1 gir en samlet oversikt over innkomne og avsluttede saker, avviste og realitetsbehandlede, siste tiårs periode. Tallmaterialet bak figuren utdypes i det følgende. I tillegg til det tallmaterialet som fremkommer i dette kapitlet, ble at det i meldingsåret ble registrert 21165 dokumenter.
Av disse er 9041 innkomne dokumenter og 12124 er utgående. I tillegg komme det ca. 1772 generelle forespørsler over telefon. Det ble også avholdt 52 konferanser med privatpersoner som ønsket informasjon om klagemuligheten hos ombudsmannen. Videre kom det totalt inn 1201 innsynsbegjæringer. Av disse fikk 719 fult innsyn, 150 delvis innsyn og 332 avslag.

Figur 1.1 Innkomne og avsluttede saker – avviste og realitetsbehandlede 1999 – 2009
 

2.  Tilgangen på saker i meldingsåret

Grunnlaget for ombudsmannens arbeid er hovedsakelig klager fra borgerne. Ombudsmannen kan imidlertid også ta opp saker av eget tiltak, jf. ombudsmannsloven § 5. Tabell 2.1 viser hvor mange klagesaker ombudsmannen mottok i meldingsåret og hvor mange saker som er tatt opp av eget tiltak. Tabellen viser også hvordan sakstilfanget har utviklet seg siden forrige meldingsår. Tabell 2.2 viser hvor mange saker som er avsluttet i løpet av meldingsåret og restansene ved årets slutt, holdt opp mot forrige meldingsår.
I 2009 ble ca. 8 % av sakene gjenåpnet fordi klageren kom tilbake med en ny henvendelse etter at saken var avsluttet her. 

Tabell 2.1 sakstilfang

  2008 2009
Klagesaker og forespørsler 2469 2695
Saker tatt opp av eget tiltak                 23               25
I alt 2492 2720

 Tabell 2.2 avsluttede og uavsluttede saker

  2008 2009
Avsluttede saker i løpet av året 2411 2788
Uavsluttede saker ved utgangen av året   499  430

3.  Sakenes utfall

Utfallet av sakene som behandles hos ombudsmannen kan deles i to hovedkategorier; avviste og realitetsbehandlede saker. I meldingsåret ble  47 % av henvendelsene til ombudsmannen avvistog 53 %realitets-behandlet.

Som realitetsbehandlet regnes alle saker som ikke er avvist av formelle grunner. I dette ligger at det ved behandlingen har kommet til uttrykk et standpunkt i saken som er brakt inn for ombudsmannen. Som realitetsbehandlet regnes også saker som har vært ordnet for klageren. En sak regnes også som realitetsbehandletnår behandlingen bare har begrenset seg til en foreløpig undersøkelse av om det foreligger «tilstrekkelig grunn» til å behandle klagen, jf. ombudsmannsloven § 6 fjerde ledd. I disse sakene vil behandlingen normalt bare ha hatt som siktemål å finne ut om det er grunnlag for å sette i verk en nærmere undersøkelse. I slike tilfeller vil det bare i begrenset grad være tatt stilling til realiteten i den forvaltningssaken det er klaget på. I mange saker begrenser undersøkelsene seg til forvaltningens saksbehandling. Mange klager over at offentlige organer ikke svarer på henvendelser eller at behandlingen tar for lang tid. Behandlingen av disse sakene kan ofte begrenses til en telefon til vedkommende forvaltningsorgan.

 Figur 3.2 Avviste saker (47%)

 

Figur 3.2 viser avvisningsgrunnene og den prosentvise fordeling disse utgjorde av de avviste sakene. Figur 3.3. viser det prosentvise utfallet av de realitetsbehandlede sakene. I figur 3.4 fremgår nærmere hva min kritikk eller henstilling har rettet seg mot.

Tabell 3.1 viser forholdet mellom de avviste og de realitetsbehandlede sakene i meldingsåret, og forholdet til forrige meldingsår. For de realitetsbehandlede sakene er det nærmere angitt hva som ble resultatet av saksbehandlingen her. En fullstendig oppgave over det endelige utfallet av behandlingen med hensyn til hvor mange klagere som ble hjulpet til å få endret en avgjørelse, til å få erstatning osv., er det ikke mulig å gi, bl.a. fordi resultatet av fornyet behandling i forvaltningen ofte kommer etter utgangen av statistikkåret. Slike opplysninger vil imidlertid bli publisert i senere årsmeldinger (se kap. III: Forvaltningens oppfølging av ombudsmannens uttalelser).

Tabell 3.1 fordelingen mellom avviste og realitetsbehandlede saker

  2008 2009
Avviste saker 1174 1319
Realitetsbehandlede saker 1237 1469
1. Unødvendig å innhente skriftlig uttalelse fra forvaltningen    
a) Saken kunne ordnes ved en telefonhenvendelse 270 347
b) Klagebrevet, eventuelt supplert med saksdokumentene, viste at
    klagen ikke kunne føre frem
 598  710
2. Innhentet skriftlig uttalelse fra forvaltningen    
a) Saken ordnet uten at det var nødvendig med avsluttende uttalelse
     fra ombudsmannen
  50   74
b) Saken avsluttet uten kritikk eller henstilling, dvs. klagen førte ikke frem  110  126
c) Saken avsluttet med kritikk eller henstilling om å se på saken på nytt,
    eventuelt avbøte skadevirkninger
 209  212

 Figur 3.3. Realitetsbehandlede saker (53%)

Figur 3.4. Nærmere om hva sakene som ble avsluttet med kritikk eller henstilling rettet seg mot (14%)

4. Saksbehandlingstid

På bakgrunn av beregninger som er foretatt basert på 80-100 tilfeldig utvalgte saker innenfor tre ulike sakskategorier (avviste, ikke forelagte og forelagte) er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for de ulike sakstypene henholdsvis 11 dager, 6 uker og 7-8 måneder.

Under følger et mer fullstendig bilde av saksbehandlingstiden ved kontoret. Tabellene angir saksbehandlingstiden i intervaller på henholdsvis dager, uker og måneder. Som det fremgår, blir de fleste avviste saker avgjort innen ti dager, jf. figur 4.1. Saker som tas opp med forvaltningen, blir som regel avgjort innen seks måneder, jf. figur 4.3.

 Figur 4.1 Avviste saker

 

Figur 4.2. Ikke forelagte saker

 

 Figur 4.3. Forelagte saker

 

5. Fordeling av saker ut fra geografi, forvaltningsorgan og saksområder

Tabell 5.1 viser den geografiske fordelingen av sakene. Noen klager kommer fra borgere bosatt i utlandet eller på institusjon, f.eks. fengsler og psykiatriske institusjoner, andre klager er anonyme eller kommer inn kun med e-post adresse. Disse fremgår av oversikten under «andre». Tabellene 5.2 og 5.3 viser avsluttede saker i meldingsåret fordelt på henholdsvis forvaltningsorganer og saksområder. Som det fremgår av tabellene, er klagesakene fordelt på hele den offentlige forvaltning, dvs. både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Klagene er også fordelt på mange og ulike saksområder og sakstyper.

 Tabell 5.1 geografisk fordeling av klagesakene

Fylke Antall klager Klager i prosent Folkemengde i prosent 1.1.2009
Østfold 120 5,2 6,0
Akershus 274 11,9 11,0
Oslo 483 21 12
Hedmark 62 2,7 3,9
Oppland 38 1,7 3,8
Buskerud 94 4,1 5,3
Vestfold 131 5,7 4,7
Telemark 55 2,4 3,5
Aust-Agder 49 2,1 2,2
Vest-Agder 98 4,3 3,5
Rogaland 120 5,2 8,7
Hordaland 232 10,1 9,8
Sogn og Fjordane 38 1,7 2,2
Møre og Romsdal 61 2,7 5,1
Sør-Trøndelag 143 6,2 6
Nord-Trøndelag  45  2  2,7
Nordland  105  4,6  4,9
Troms  99  4,3  3,2
Finnmark  52  2,3  1,5
Svalbard      
  2300 100 100
Andre 395    
I alt 2695    

 Tabell 5.2 fordeling på forvaltningsorganer

  

  I alt Avvist Realitet
Statsministerens kontor 4 2 2
       
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 17 11 6
Arbeids- og velferdsetaten (Nav) 447 194 253
Arbeidstilsynet 5 3 2
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 1
Trygderetten 33 10 23
Utlendingsdirektoratet 87 28 59
Utlendingsnemnda 74 24 50
Petroleumstilsynet 4 1 3
       
Barne- og likestillingsdepartementet 4 2 2
Barne-, ungdoms- og familieetaten 9 3 6
Fylkesnemndene for sosiale saker 2 2
Forbrukerrådet 2 2
Forbrukertvistutvalget 1 1
Markedsrådet 1 1
Likestillings- og diskrimineringsombudet / nemnda 1 1
       
Finansdepartementet 21 10 11
Kredittilsynet 5 1 4
Skatteetaten (folkeregistrene) 152 54 98
Toll- og avgiftsetaten 30 8 22
Statens innkrevingssentral 5 5
Børsklagenemnden 1 1
       
Fiskeri- og kystdepartementet 2 2
Fiskeridirektoratet 11 5 6
Kystverket 3 2 1
       
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 5 2 3
Konkurransetilsynet 4 3 1
Statsbygg 1 1
Statens pensjonskasse 6 3 3
       
Forsvarsdepartementet 9 5 4
Forsvaret 6 3 3
       
Helse- og omsorgsdepartementet 8 5 3
Fylkesleger 2 2
Kontrollkommisjoner 6 3 3
Norsk pasientskadeerstatning / Pasientskadenemnda 13 4 9
Helsedirektoratet 17 4 13
Statens helsetilsyn 57 17 40
Sykehus- og helseinstitusjoner 21 14 7
Regionale helseforetak 7 2 5
Klagenemnda for behandling i utlandet 2 2
Statens helsepersonellnemnd 4 4
HELFO Helseøkonomiforvaltningen 7 4 3
       
Justis- og politidepartementet 17 9 8
Politidirektoratet 18 3 15
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 2
Erstatningsnemnda for voldsofre 3 2 1
Kriminalomsorgen 108 64 44
Politi- og påtalemyndigheter 107 56 51
Namsmenn 8 6 2
Domstolene 32 32
Rettferdsvederlagsutvalget 3 3
Statens sivilrettsforvaltning 19 7 12
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 4 3 1
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 2 2
       
Kommunal- og regionaldepartementet 7 4 3
Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 1 1
Husbanken  6  3  3
       
 Kultur- og kirkedepartementet  7  4  3
 Norsk rikskringkasting  2  2  -
 Den norske kirke  4  2  2
 Lotteri- og stiftelsestilsynet  7  2  5
 Riksarkivet  1  1  -
       
 Kunnskapsdepartementet  5  2  3
 Norges forskningsråd  1  1  -
 Statens lånekasse for utdanning  38  18  20
 Unikversiteter og høgskoler  35  19  16
 Utdanningsdirektoratet  3  3  -
       
 Landbruks- og matdepartementet  10  5  5
 Fylkeslandbruksstyrene  18  10  8
 Statens landbruksforvaltning  7  3  4
 Mattilsynet / Dyrevernnemnda  20  8  12
 Reindriftsforvaltningen  2  1  1
 Statskog SF  3  2  1
 Statens naturskadefond  1  -  1
 Klagenemnda for kvoteordning for melk  2  1  1
       
 Miljøverndepartementet  9  3  6
 Direktoratet for naturforvaltning  3  1  2
 Statens forurensningstilsyn  2  1  1
 Statens kartverk  4  2  2
 Riksantikvaren  3  2  1
 Rovviltnemnder  2  1  1
       
 Nærings- og handelsdepartementet  5  2  3
 Innovasjon Norge  2  -  2
 Sjøfartsdirektoratet  2  2  -
 Brønnøysundregistrene  1  1  -
       
 Olje- og energidepartementet  4  2  2
 Norges vassdrags- og energidirektorat   1  -  1
 Statkraft  1  1  -

 

Samferdselsdepartementet 13 6 7
Statens vegvesen 27 18 9
       
Utenriksdepartementet 6 2 4
       
Fylkesmenn 426 153 273
       
Fylkeskommunal forvaltning 45 23 22
       
Kommunal forvaltning 530 284 246
       
Andre 102 93 9
I alt 2788 1319 1469

Tabell 5.3 fordeling på saksområder

 

  I alt Avvist Realitet
Arbeidsliv, utdanning, forskning, kultur, lotteri, åndsrett, målbruk i offentlig tjeneste      
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:      
Saksbehandlingstid, manglende svar 28 11 17
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 39 21 18
Saksomkostninger, erstatning  2  2
Saksbehandlingen, annet 36 20 16
       
Tilsetting 162 59 103
Arbeids- og tjenesteforhold 62 34 28
Arbeidsmiljø, vernebestemmelser 20 12 8
Annet om arbeidsliv 11 9 2
       
Grunnskoler 43 25 18
Videregående opplæring i skole 30 16 14
Videregående opplæring i bedrift 3 2 1
Høgskoler og universiteter 21 10 11
Offentlig godkjenning av yrkesutøvere 5 3 2
Studiefinansiering 39 18 21
 Annet om utdanning  1  -  1
 Forskning  1  1  -
       
 Kultur  2  -  2
 Lotteri  3  1  2
 Målbruk i offentlig tjeneste  1  1  -
       
 Annet om arbeidsliv m.v.  7  3  4
       
 Helse- og sosialvesen, trygd, familie- og personsaker  I alt  Avvist  Realitet
 Isolerte saksbehandlingsspørsmål:      
 Saksbehandlingstid, manglende svar  209  45  164
 Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn  36  20  16
 Saksomkostninger, erstatning  13  3  10
 Saksbehandlingen, annet  70  41  29
 Ombudsmannen (klage på)  1  1  -
       
 Godkjenning av tilbud  10  4  6
 Behandling, tvang, klage på personell, pasientskade  107  52  55
 Journalspørsmål, m.v.  20  9  11
 Betaling for opphold, refusjon, pasientmidler  16  5  11
 Økonomisk stønad  38  22  16
 Sosiale tjenester utenfor institusjon  37  19  18
 Annet om helse- og sosialvesen  30  21  9
 Medlemskap i folketrygden  5  1  4
 Ytelser ved fødsel, adopsjon, forsørgelse av barn  13  5  8
 Ytelser ved arbeidsløshet  30  20  10
 Ytelser ved sykdom  269  92  177
 Alderspensjon, etterlattepensjon  34  13  21
 Krigspensjon  2  -  2
 Annet om trygd  27  15  12
 Barnebidrag, ektefellebidrag  82  46  36
 Adopsjon  7  4  3
 Barnevern, omsorg for barn  66  48  18
 Barnehager  8  7  1
 Vergemål, hjelpeverge  9  7  2
 Ekteskap, separasjon, skilsmisse  3  2  1
 Navnesaker  3  2  1
 Annet om familie- og personsaker  12  10  2
 Annet      
       
 Ressurs- og miljøforvaltning, plan og bygg, ekspropriasjon, friluftsliv  I alt  Avvist  Realitet
 Isolerte saksbehandlingsspørsmål:      
 Saksbehandlingstid, manglende svar  82  27  55
 Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn  7  5  2
 Saksomkostninger, erstatning  10  5  5
 Saksbehandlingen, annet  41  27  14
       
 Energi  6  3  3
 Miljøvern  38  19  19
 Renovasjonsordning, feiing  16  6  10
Vannforsyning og avløp 17 5 12
Annet om ressurs- og miljøforvaltning 1 1
Kart- og delingssaker 11 7 4
Plansaker 84 37 47
Dispensasjon fra plan, strandsone 87 23 64
Andre byggesaker 190 77 113
Behandlingsgebyr 10 5 5
Annet om plan og bygg 15 11 4
Ekspropriasjon 10 7 3
Friluftsliv 2 1 1
Annet 6 3 3

 

Næring, kommunikasjon, distriktsutbyggingsfond, Husbanken, konkurranseforhold,
pris
 I alt  Avvist  Realitet
 Isolerte saksbehandlingsspørsmål:      
 Saksbehandlingstid, manglende svar  36  16  20
 Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn  21  15
 Saksomkostninger, erstatning  5  1  4
 Saksomkostninger, annet  14  13  1
       
 Fiske, fangst, jakt  19  8  11
 Landbruk, skogbruk, reindrift  68  38  30
 Industri, håndverk, handel  4  -  4
 Sjøfart, luftfart  5  3  2
 Reiseliv, hoteller og restauranter, skjenkebevilling  6  2  4
 Transportløyver, motorferdsel i utmark  11  3  8
 Annet om næring  12  6  6
       
 Samferdsel (veier, jernbane, havn, flyplass)  46  31  15
 Postvesen  1  1  -
 Telefon, kringkasting  10  8  2
 Vegtrafikk (førerkort, parkeringstillatelse m.v.)  39  23  16
 Kollektivtransport  1  1  -
Distriktsutbygging 4 1 3
Husbanken m.m. 8 3 5
Konkurranseforhold, pris 5 2 3
Annet 6 4 2

 

Skatter, avgifter I alt Avvist Realitet
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:      
Saksbehandlingstid, manglende svar 30 4 26
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 7 5 2
Saksomkostninger, erstatning 2 2
Saksbehandlingen, annet 21 8 13
       
Utligning av skattepliktig inntekt 87 23 64
Ettergivelse, lemping 9 4 5
Andre skattesaker 83 41 42
       
Toll 16 3 13
Merverdiavgift, investeringsavgift 23 4 19
Særavgifter 19 6 13

 

Justis, stiftelser, utlendingssaker I alt Avvist Realitet
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:      
Saksbehandlingstid, manglende svar 115 33 82
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 16 4 12
Saksomkostninger, erstatning 7 7
Saksbehandlingen, annet 23 15 8
       
Ombudsmannen (klage på) 1 1
Domstoler 24 24
Påtalemyndighet og politi 104 59 45
Kriminalomsorg 110 67 43
Rettshjelp 22 11 11
       
Tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning 13 10 3
Tinglysing 5 5
Offentlige erstatningsordninger 23 14 9
Annet om justis 12 9 3
Stiftelser 3 1 2
       
Asylsaker 42 17 25
Visum 9 1 8
Oppholds- og arbeidstillatelse 83 29 54
Utvisning, bortvisning 8 4 4
Statsborgerskap 13 5 8
Annet om utlendingssaker 23 9 14

 

Offentlige registre, offentlige anskaffelser, offentlige eiendommer, forsvar,
utenriksforvaltning
I alt Avvist Realitet
Isolerte saksbehandlingsspørsmål:      
Saksbehandlingstid, manglende svar 5 1 4
Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn 18 5 13
Saksbehandling, annet 4 3 1
Offentlige registre 28 12 16
Offentlige anskaffelser 3 1 2
Offentlige eiendommer 19 7 12
Forsvar 7 6 1
Utenriksforvaltning 3 2 1
Annet 10 2 8