Dikemark i Asker. Foto: Sivilombudet

Dikemark: Uegnet og nedslitt bygg øker risiko for tvang mot pasienter

En rapport fra Sivilombudet slår fast at det er økt risiko for tvang ved Regional sikkerhetsseksjon Dikemark, ved Oslo Universitetssykehus, som følge av helt uegnete og uverdige fysiske forhold.

Les rapporten her:

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark i Asker 30. august til 1. september 2022. Avdelingen utreder og behandler personer med alvorlig sinnslidelse og samtidig aggresjons- eller voldsproblematikk. Rapporten fra besøket er nå klar, og Sivilombudet mener det umiddelbart må gjøres forbedringer i de fysiske forholdene for pasientene.

Tiltak må iverksettes umiddelbart

Regional sikkerhetsseksjon Dikemark er en del av Oslo universitetssykehus.  Bygget er fra 1920-tallet og er i en kritisk dårlig tilstand. En ny regional sikkerhetsavdeling er planlagt ferdig i 2025, og skal bygges på Ila i Bærum.

– Det er kjent at bygningene er nedslitte og ikke egnet for nåværende drift. Under vårt besøk så vi at forholdene er så dårlige at vi mener helseforetaket straks må iverksette tiltak for å sikre pasienter og ansatte tryggere omgivelser, sier sivilombud Hanne Harlem.

Bygningsmassen utgjør en sikkerhetsrisiko

– Flere av pasientene vi møtte ble utsatt for omfattende begrensninger og langvarig tvangsbruk på grunn av bygget, utdyper sivilombudet.

Bygningen var gjennomgående svært dårlig vedlikeholdt. Ledninger, rør og murstein hadde i flere tilfeller løsnet og skapt farlige situasjoner for både pasienter og ansatte. Flere pasientrom manglet bad og toalett. Dette bidro til utrygge og uverdige situasjoner, for eksempel for pasienter som var i belter. Lange og trange trappeløp var en sikkerhetsrisiko når pasienter skulle følges ut av bygningen og gjorde det vanskelig å sikre at pasientene fikk bevege seg i frisk luft.

– Dette er pasienter som er innlagt over lange perioder, noen i mange år, og derfor er forholdene spesielt kritikkverdige. Situasjonen medfører en klar risiko for at pasienter blir utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling. Vi ser alvorlig på funnene i rapporten, sier sivilombud Hanne Harlem.

Oslo universitetssykehus har frist til 17. april med å melde tilbake om hvordan de har fulgt opp anbefalingene i rapporten.

Om besøket fra Sivilombudet

Sivilombudet besøkte alle de tre døgnenhetene som utgjør regional sikkerhetsavdeling Dikemark. Det var 13 personer som var innlagt ved avdelingen. Besøket ble innledet med en befaring av pasientrom, fellesområder, skjermingsenheter, rom for beltesenger, besøksrom og vaktrom. Vi gjennomførte samtaler med pasienter, miljøpersonell på dag/kveld og natt, behandlere og ledelse. Samtaler med pasientene ble særlig vektlagt. Det ble også hentet inn dokumenter fra sykehuset.

Sivilombudet

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt:

Trude Julie Dommerud, kommunikasjonssjef, Sivilombudet

Mobil: 98435516

E-post: tjd@sivilombudet.no