Pressemeldinger

22.11.2023

Sivilombudet ber Justis- og beredskapsdepartementet om å endre lovstridig instruks

Sivilombudet har av eget tiltak undersøkt UDIs praksis med å stanse behandlingen av søknader om familieinnvandring og reisebevis for flyktninger, i saker der det er opprettet en tilbakekallssak. At man har en åpen tilbakekallssak, betyr at utlendingsmyndighetene har satt i gang en vurdering av om oppholdstillatelsen skal kalles tilbake. Praksisen er regulert i Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-05/2019.