Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmålene som ofte blir stilt i forbindelse med å klage til Sivilombudet.

Sivilombudet vurderer alle klager som kommer inn, men har begrenset kapasitet og har ikke mulighet til å undersøke alle saker. Sivilombudet avgjør om en klage gir tilstrekkelig grunn til behandling. Selv om Sivilombudet kan undersøke de fleste typer forhold som behandles av offentlig forvaltning, er det noen saker ombudet ikke kan behandle. Før du klager til Sivilombudet, må du ha benyttet alle klagemuligheter som finnes i forvaltningen.   Her kan du lese mer om hvilke typer saker som prioriteres av Sivilombudet
Ja. Klagefristen er ett år. Fristen regnes fra datoen for forvaltningens endelige avgjørelse i saken.
Hvis du klager på et konkret vedtak, er det viktig at du legger ved en kopi av vedtaket. Legg gjerne ved kopier av andre dokumenter som belyser saksforholdet, spesielt brev eller dokumentasjon fra forvaltningen. Klager du på manglende svar/sen saksbehandling skal du legge ved kopi av skriftlig purring til virksomheten du klager på.
Det er fullt mulig å få en annen til å sende inn klagen for deg. I så fall må det legges ved en fullmakt der det tydelig framgår at vedkommende har fullmakt til å klage til Sivilombudet i den aktuelle saken på dine vegne. Advokater trenger ikke fullmakt for å klage på vegne av klient.
Ja, det er mulig å be om veiledning fra en saksbehandler om hvilke saker Sivilombudet behandler og om hvordan man skriver en klage. Det gis ikke veiledning om rettslige spørsmål. Veiledning gis vanligvis på telefon.
Ja, du kan klage til Sivilombudet dersom du mener at du har blitt forbigått i en offentlig ansettelsesprosess på et usaklig grunnlag. Vi gjør likevel oppmerksom på at en behandling av saken hos oss ikke vil kunne føre til at du får den aktuelle stillingen. Sivilombudet gjør normalt bare nærmere undersøkelser i ansettelsessaker der vi ser det er gjort større eller mer gjennomgående feil, for eksempel at det er foretatt en ansettelse i strid med kompetansekrav i lov eller forskrift. Spørsmålet om hvem som er best kvalifisert for en stilling, beror i stor grad på skjønn. Slike skjønnsmessige vurderinger kan Sivilombudet bare i begrenset grad uttale seg om. Innenfor dette området prioriterer vi derfor å jobbe forebyggende, blant annet gjennom å gjøre forvaltningen bedre kjent med hvilke regler som gjelder for ansettelser i offentlig sektor. Det medfører at vi ikke prioriterer å undersøke en del ansettelsessaker som gjelder problemstillinger som ombudet tidligere har uttalt seg om, saksbehandlingsfeil som ikke nødvendigvis ville ha påvirket det endelige resultatet i saken eller typiske feil som forekommer ofte.
Ja, du kan klage på slike saker, men vi gjør oppmerksom på at Sivilombudet er ikke en ordinær klageinstans. På grunn av begrenset kapasitet har vi ikke mulighet til å sette i gang undersøkelser i alle saker som kommer inn. Videre er enkelte typer spørsmål normalt mindre egnet for overprøving her. Saker om barnebidrag berører to private parter, der den ene ikke vil være part i en sak her. Derfor er vi generelt tilbakeholdne med å behandle en del barnebidragssaker. I tillegg er sakene ofte preget av uenighet om faktiske forhold og forutsetter bevisvurderinger som ofte gjør dem mindre egnet for vår rettslige kontroll. Gjeldende prioriteringer tilsier at klager som for eksempel gjelder den nærmere utregningen av bidraget, eller skjønnsfastsetting av inntekt, som hovedregel ikke tas opp til behandling av Sivilombudet.
Ja. Vi kan motta klager fra alle, inkludert sivilt og militært tilsatte, HV-soldater og vernepliktige. Du kan klage til Sivilombudet på Forsvarets beslutninger som gjelder dine rettigheter, og på Forsvarets saksbehandling. Du kan for eksempel klage på avgjørelser om tjenesteplikt eller -fritak, dimisjon og utsettelse av tjeneste. Også selve saksbehandlingen kan være gjenstand for klage til oss, for eksempel manglende forsvarlig utredning, manglende oppfølging av varslingssaker, eller inhabilitet. Du kan også klage på lang saksbehandlingstid eller manglende svar fra Forsvaret. Før du klager til Sivilombudet på en beslutning må du først ha klaget internt i Forsvaret. Sivilombudet utfører rettslig kontroll, og det vil si at ikke alle saker er egnet for vår behandling.
Nei. Før du klager til Sivilombudet må du ha benyttet alle klagemuligheter som finnes i forvaltningen. Du må først klage på vedtaket til det offentlige organet som har tatt avgjørelsen, og vente på utfallet av klagebehandlingen.
Ja. Sivilombudet kan behandle klager på manglende svar og sen saksbehandling i forvaltningen. Du må imidlertid først ha sendt en purring til forvaltningen der du minner om saken. Hvis du deretter ikke får svar innen rimelig tid, kan du sende en klage til Sivilombudet. Kopi av purringen må legges ved klagen.
Sivilombudet kan ikke selv omgjøre avgjørelser eller pålegge myndighetene å gjøre noe, men i de fleste tilfeller retter myndighetene seg etter Sivilombudets uttalelser.
Nei. Det er helt gratis å klage til Sivilombudet.
Det anbefales å benytte seg av Sivilombudets klageskjema, men du kan også klage via vanlig brev. Vær oppmerksom på at hvis du skriver til oss via e-post er det viktig at den ikke inneholder sensitive personopplysninger.
Du vil motta et foreløpig svar i løpet av tre uker. Om vi kan behandle saken din, vil du få informasjon om når du kan forvente ytterligere svar fra oss.
Nei. Du kan selv klage til Sivilombudet.
Når Sivilombudet undersøker en sak, vil Sivilombudet orientere berørte tredjepersoner og gi dem muligheten til å uttale seg om en klage som gjelder deres rettsforhold eller andre tungtveiende interesser. Det står i sivilombudsloven § 10. En tredjeperson kan for eksempel være en som er part i forvaltningssaken som vi undersøker, eller som har tungtveiende interesser knyttet til saken. Du kan lese mer om det her