Høringsuttalelser, brev og artikler

Her finner du høringsuttalelser, brev og artikler innenfor ulike områder som gjelder mandatet om å forebygge tortur og umenneskelig behandling av mennesker som er fratatt friheten.

Oversikten er organisert etter ulike temaer.

Innhold

Barnevern

Fengsel

Arrest

Generelle tema

Internasjonal rapportering

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Psykisk helsevern

Utlendingsinternat (Trandum)

 

Barnevern

2021

Høringsuttalelse: Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern og lov om endringer i barnevernloven (pdf)

2020

Temaartikkel: Når ungdom bor alene med voksne på barnevernsinstitusjon (pdf)

2019

Høringsuttalelse: Forslag til ny barnevernslov (pdf)

2018

Temaartikkel: Rutinemessig bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner (pdf)

Fengsel

2023

Høringsuttalelse: Nasjonale faglige råd for kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (pdf)

Høringsuttalelse: NOU 20235 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse (pdf)

Høringsuttalelse: Endringer i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel) (pdf)

2021

Høringsuttalelse: Forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen (pdf)

2020

Temaartikkel: Økt isolasjon og tøffere soningsforhold i fengsel under covid -19-pandemien

2019

Temaartikkel: Særskilt melding om isolasjon i norske fengsler

Temaartikkel: Bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette mv.)

2018

Temaartikkel: FNs torturkomité kritisk til norsk isolasjon

2017

Høringsuttalelse: NOU 2016 – 24 Ny straffeprosesslov (pdf)

Temaartikkel: Isolasjon av innsatte med psykiske lider i norske fengsler (pdf)

2016

Temaartikkel: Kvinner i fengsel

Utkast til strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring

Høringsuttalelse – retningslinjer til utelukkelser etter straffegjennomføringsloven § 37 (pdf)

2015

Temaartikkel: Aktivisering og tiltak for å motvirke isolasjon

Temaartikkel: Straffegjennomføring i Nederland og Norges forpliktelser etter FNs torturkonvensjon

Høringsuttalelse: Endring i straffegjennomføringsloven (Straffegjennomføring i annen stat mv) (pdf)

Merknad fra Sivilombudsmannen etter høring i Stortingets justiskomite 28. april 2015 (om straffegjennomføring i annen stat) (pdf)

Sivilombudsmannens muntlige innlegg under høring om straffegjennomføring i utlandet 28. april 2015

Arrest

2021

Temaartikkel om barn i politiarrest (pdf)

2019

Høringsuttalelse: Veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest (pdf)

2016

Høringsuttalelse: Forslag om sentral arrestinstruks (pdf)

 

Generelle tema

2020

Høringsuttalelse: NOU 2020:5 Likhet for Loven – Lov om støtte for rettshjelp (rettshjelpsloven) (pdf)

2019

Temaartikkel: Høringsuttalelser som ledd i forebyggingsarbeidet

Temaartikkel: Første fem år – noen resultater

Høringsuttalelse: NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven (pdf)

2016

Temaartikkel: Rett til informasjon

Temaartikkel: Ransaking og visitasjon – balanse mellom sikkerhet og verdighet

Temaartikkel: Institusjonskultur og ledelse som risiko og beskyttelse

2015

Temaartikkel: Tvangsmidler under frihetsberøvelse

Temaartikkel: Helsepersonellets rolle ved behandling av mennesker som er fratatt friheten

Internasjonal rapportering

2022

Rapport til FNs barnekomité (pdf)

2020

Supplerende rapport i forbindelse med høring i Geneve hvor FN vurderer norsk oppfølging av sine forpliktelser i henhold til Konvensjonen for økonomisk, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) (pdf)

2018

Norwegian NPM – report to the UN Committee Against Torture_63rd session

Kommunale helse- og omsorgstjenester

2022

Sivilombudets besøk til boliger for mennesker med utviklingshemning 2020-2022. Oppsummering av de viktigste funnene (pdf)

Sivilombudets besøk til sykehjem 2020-2022. Oppsummering av de viktigste funnene (pdf)

2021

Temaartikkel: Forebygging i kommunal helse- og omsorgstjenester (pdf)

Psykisk helsevern

2020

Temaartikkel: Barns rettigheter bør ivaretas bedre i psykisk helsevern

2018

Temarapport om skjerming i psykisk helsevern (pdf)

2017

Temaartikkel: ECT gitt på nødrett (pdf)

Temaartikkel: Isolasjonspreget skjerming i psykisk helsevern (pdf)

Utlendingsinternat (Trandum)

2023

08.08.23: Skriftlig innlegg fra Sivilombudet til Borgarting lagmannsrett om Politiets utlendingsinternat på Trandum (pdf)

18.09.23: Høringssvar fra Sivilombudet – Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat til kommunen (pdf)

2022

01.06.22: Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet (pdf)

Vedlegg 1 – kopi av brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet (20.04.22)

Vedlegg 2 – kopi av brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Advokatforeningen (02.07.15)

03.05.22: Brev fra Sivilombudet til Justis- og beredskapsdepartementet (pdf)

15.03.22: Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Sivilombudet (pdf)

18.02.22: Brev fra Sivilombudet til Justis- og beredskapsdepartementet (pdf)

2021

05.05.21: Brev fra Sivilombudsmannen til Justis- og beredskapsdepartementet (pdf)

05.05.21: Brev fra Sivilombudsmannen til Helse- og omsorgsdepartementet (pdf)

07.06.21: Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet til Sivilombudet: Oppfølging av organisering av helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum (pdf)

23.08.21: Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet til Sivilombudet: Om oppfølging av forholdene ved Politiets utlendingsinternat, Trandum (pdf)