Før du klager

Når kan jeg klage til Sivilombudet?

 • Før du klager til Sivilombudet skal forvaltningen få mulighet til å ordne opp og ta et endelig standpunkt i saken din. Du må derfor ha benyttet alle klagemuligheter som finnes der.
 • Du kan ta kontakt med det offentlige organet som har tatt avgjørelsen, for å få videre veiledning i din klagesak hos forvaltningen.
 • Når forvaltningen har tatt endelig stilling til spørsmålene saken gjelder, kan du klage til Sivilombudet.
 • Dersom du klager før alle klagemulighetene i forvaltningen er benyttet, vil saken bli avvist hos Sivilombudet.

Klagefristen er ett år

 • Husk at du må klage til Sivilombudet innen det har gått ett år fra det endelige vedtaket i saken din ble fattet.
 • Gjelder klagen din sen saksbehandling eller mangel på svar, kan du klage mens saken din fortsatt er inne til behandling, men da må du ha purret først.
 • Purringen må være skriftlig og legges ved i din klage til Sivilombudet.

Hvem kan klage til Sivilombudet?

 • Alle kan klage til Sivilombudet, men du må selv ha vært utsatt for den feilen eller forsømmelsen klagen din gjelder.
 • Det er mulig å få en annen til å sende inn klagen for deg. I så fall må det legges ved en signert fullmakt der det tydelig framgår at vedkommende har fullmakt til å klage til Sivilombudet på dine vegne.
 • En organisasjon kan for eksempel klage til Sivilombudet på vegne av et medlem så lenge medlemmet legger ved fullmakt eller underskriver klagen. Om et selskap, sameie borettslag eller andre sammenslutninger skal klage, må styreleder underskrive. Hvis ikke, må det legges ved fullmakt fra styreleder.
 • Advokater trenger ikke fullmakt for å klage på vegne av klient.
 • Den som er fratatt sin personlige frihet, f.eks. innsatte i fengsel, har rett til å klage til Sivilombudet i lukket konvolutt, uten noen form for brevsensur fra institusjonens side.

Hva kan jeg klage på?

Sivilombudet vurderer klager som gjelder statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Klagesakene omfatter nær sagt alle rettsområder som behandles av det offentlige, blant annet:

 • Plan- og bygg
 • Trygd og pensjon
 • Helse og omsorgstjenester
 • Sosialhjelp og barnevern
 • Tilsettingssaker
 • Kommunikasjon
 • Skatter og avgifter
 • Utlendingssaker
 • Offentlighet og innsyn
 • Politi og påtale
 • Næring, landbruk og reindrift
 • Kriminalomsorg
 • I tillegg behandler ombudsmannen en rekke klager på lang behandlingstid og manglende svar.

Hva kan jeg ikke klage på?

Selv om Sivilombudet kan undersøke de fleste typer forhold som behandles av offentlig forvaltning, er det noen saker Sivilombudet ikke kan behandle:

 • Domstolenes avgjørelser
 • Saker som Stortinget har tatt standpunkt til
 • Avgjørelser truffet i statsråd
 • Uenigheter mellom privatpersoner, for eksempel tvister i naboforhold eller private kontraktsforhold
 • Saker avgjort av kommunestyre eller fylkesting (noen unntak)
 • Saker som kan klages inn for EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste)

Egner min klage seg for Sivilombudet?

Enkelte spørsmål er lite egnet for behandling av Sivilombudet. Disse sakene kan omfatte:

 • Konflikter mellom privatpersoner og forvaltningen hvor det er uenighet om de faktiske forholdene, eller hvor befaring er viktig for utfallet
 • Skjønnsmessige og faglige vurderinger (for eksempel helsefaglige vurderinger) gjort av forvaltningen
 • Saker der parter har behov for en rettslig bindende avgjørelse

Hvordan prioriterer sivilombudet?

Sivilombudet har begrenset kapasitet og har ikke mulighet til å undersøke alle saker som kommer inn. Sivilombudets ressurser må derfor brukes på oppgaver som mest mulig forhindrer urett. Følgende saker prioriteres av Sivilombudet:

Områder som har stor betydning for rettssikkerheten

 • områder som er av stor velferdsmessig og personlig betydning
 • klager fra sårbare og/eller ressurssvake grupper
 • saker om frihetsberøvelse og tvang
 • saker om menneskerettigheter

Prinsipielle saker

 • som har betydning for mange
 • som kan tyde på systemsvikt
 • som gjelder generell forvaltningsrett

Saker av stor samfunnsmessig betydning

 • saker om åpenhet i forvaltningen

Sivilombudet ønsker å avgrense arbeidet med saker som er uegnet eller som ikke kan føre frem. Andre saker som ikke prioriteres er: saker som ikke lenger har aktualitet, tilbakevendende klagere som ikke kommer med noe nytt, saker med privatrettslige innslag og saker om saksbehandlingsfeil som ikke ser ut til å ha betydning for avgjørelsen.

Mann fyller ut elektronisk klageskjema, tegnet illustrasjon..