Saksområde klage

Sivilombodet gjer ei skriftleg etterfølgjande vurdering av klager på forvaltninga. Klagesakene kjem frå dei fleste rettsområda som det offentlege behandlar. I tillegg behandlar Sivilombodet mange klager på lang saksbehandlingstid og manglande svar.

Grunnlaget for Sivilombodet sine undersøkingar er oftast klagar, men Sivilombodet tek òg opp saker av eige tiltak.

 

Avdeling 1, avdelingssjef Birthe Aspehaug Buset

 • Skatt
 • Merverdiavgift
 • Særavgifter
 • Toll
 • Folkeregistrering
 • Eiendomsskatt
 • Trygd og pensjon
 • Barnebidrag
 • Lønnsgaranti
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Arbeids- og tjenestemannsrett
 • Utenriksforvaltning
 • Driftstilskudd
 • Forsvar
 • Utdanning
 • Studiefinansiering

Avdeling 2, avdelingssjef Joakim Øren

 • Utlendingssaker
 • Fengselsforhold
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Helsepersonell
 • Pasientskadeerstatning
 • Politi – Påtaleforhold
 • Barnevern
 • Fri rettshjelp og advokater
 • Forskning
 • Vegtrafikk
 • Bolig
 • Kirke og kultur
 • Familie og person

Avdeling 3, avdelingssjef Annette Dahl

 • Plan og bygg
 • Energi
 • Mattilsynet
 • Dyrevelferd
 • Innsyn
 • Miljøvern
 • Naturskade
 • Landbruk
 • Næring
 • Samferdsel
 • Taushetsplikt

Allmenn avdeling, avdelingssjef Maria Bakke

 • Fagansvar for avdelingsovergripende rettsområder (alminnelig stats- og forvaltingsrett, sivilombudsloven, EØS, menneskerettigheter)
 • Overordnet ansvar for kvalitetssikringstiltak og avdelingsovergripende rutiner knyttet til behandling av klage- og eget tiltak-saker
 • Koordineringsansvar for internasjonale henvendelser og relasjoner
 • Faglig bistand til sivilombudet
 • Behandler klager og saker av eget tiltak på alle forvaltningsområder