Slik klager du

Bruk klagemulighetene i forvaltningen først

 • Før du klager til Sivilombudet skal forvaltningen få mulighet til å ordne opp og ta et endelig standpunkt i saken din. Du må derfor ha benyttet alle klagemuligheter som finnes der.
 • Du kan ta kontakt med det offentlige organet som har tatt avgjørelsen, for å få videre veiledning i din klagesak hos forvaltningen.
 • Når forvaltningen har tatt endelig stilling til spørsmålene saken gjelder, kan du klage til Sivilombudet.

Klagens form og innhold

 • Benytt deg av Sivilombudets klageskjema hvis du kan. Her vil du bli ledet gjennom klageprosessen steg for steg. Hvis du ikke kan bruke klageskjema, er det mulig å sende inn brev i vanlig post.
 • Forklare kort hvorfor du er uenig i forvaltningens avgjørelse. Under ser du to eksempler på hvordan en klage til Sivilombudet kan være utformet.
 • Presiserer hvilket forvaltningsorgan klagen din gjelder
 • Du kan be om veiledning fra en saksbehandler om hvilke saker Sivilombudet behandler og om hvordan man skriver en klage. Veiledning gis vanligvis på telefon.

Nødvendige vedlegg

 • Hvis du klager på et konkret vedtak, er det viktig at du legger ved en kopi av vedtaket.
 • Legg gjerne ved kopier av andre dokumenter som belyser saksforholdet, spesielt brev eller dokumentasjon fra forvaltningen.
 • Legg ved relevante dokumenter. Sivilombudet har ikke anledning til å laste ned dokumenter fra nettsteder.
 • Hvis du klager på lang behandlingstid eller manglende svar, er det viktig at du legger ved kopi av både henvendelsen din til forvaltningen og den skriftlige purringen.
 • Les mer om hvilke dokumenter Sivilombudet trenger for å behandle denne typen klager her.

Send inn klage

Elektronisk klageskjema med fire steg: 1:Personalia, 2:Klagen, 3:Vedlegg, 4:SammendragEksempel på klagetekst

Klage på avslått søknad om sosialhjelp.

Jeg bor sammen med mine to barn på 6 og 9 år. Det har vært svært vanskelig for meg å finne arbeid her i Lilleby, og av hensyn til barna har jeg ikke mulighet til å jobbe noe annet sted. Min eneste inntekt er et beskjedent bidragsbeløp samt en mindre stønad fra Nav. Dette fører til at jeg ikke klarer å dekke nødvendige utgifter til f.eks. klær eller bolig.

Min søknad om sosialhjelp ble avslått av sosialtjenesten. Jeg har klaget til Fylkesmannen, men klagen førte ikke frem. Jeg er uenig i Fylkesmannens vedtak, fordi jeg mener at det ikke er tatt hensyn til at jeg betaler det meste av det barna trenger. Utover barnebidrag, bidrar ikke far med løpende ekstrautgifter som oppstår, slik som barnas legebesøk, medisiner, fritidsaktiviteter og lignende. Jeg mener at Fylkesmannen skulle ha tatt dette i betraktning da de behandlet min klage på sosialhjelp.

Fylkesmannens avgjørelse ble tatt for to måneder siden, så klagen min er innenfor Sivilombudsmannens klagefrist på ett år. Jeg legger ved en kopi av Fylkesmannens vedtak.

Kan ombudsmannen hjelpe meg?»

Klage på Utlendingsdirektoratets saksbehandlingstid

Jeg klager på vegne av min mann, Mohammed Hussein. Jeg har lagt ved en fullmakt  som viser at jeg kan klage på hans vegne.

Klagen gjelder Utlendingsdirektoratets behandlingstid i min manns sak om familieinnvandring. Han søkte om familieinnvandring med meg for over 2 ½ år siden, og saken er ennå ikke ferdigbehandlet.

Verken han eller jeg har fått noen som helst informasjon om hvor saken står, hvorfor det tar så lang tid, eller når den vil være ferdig. Vi har ringt til direktoratet mange ganger, men får aldri noe konkret svar derfra. Vi har også sendt flere skriftlige purringer til direktoratet. Vi har ikke fått noe svar. Jeg har lagt ved kopi av disse purringene.

Vi er svært fortvilet over situasjonen, og håper at ombudsmannen kan se nærmere på saken.