Fylkesmannen i Vestfold omgjør ugyldig vedtak etter kritikk fra Sivilombudsmannen

– Det er viktig at forvaltningen følger Sivilombudsmannens uttalelser. Jeg er derfor svært tilfreds med at Fylkesmannen i Vestfold så raskt har respondert på min kritikk, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Tiltakshaver søkte om tillatelse etter plan- og bygningsloven til en terrengoppfylling som allerede var utført. Sandefjord kommune innvilget søknaden, og Fylkesmannen i Vestfold stadfestet tillatelsen. Naboen klaget saken inn for ombudsmannen. Etter omfattende korrespondanse mellom fylkesmannen og ombudsmannen konkluderte fylkesmannen med at tillatelsen var ugyldig. Bakgrunnen for dette var at terrengoppfyllingen var i strid med avstandskravet i plan- og bygningsloven, uten at naboen hadde samtykket eller at det var gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen konkluderte likevel med at tillatelsen til terrengoppfyllingen ikke skulle omgjøres.

– Tillatelsen var fattet uten hjemmel i lov. Det er ikke  gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Jeg kom til at Fylkesmannen pliktet å omgjøre sitt ugyldige vedtak, sier Aage Thor Falkanger.

 Fylkesmannen i Vestfold har ment at man ikke plikter å omgjøre et ugyldig vedtak, selv om det er til ugunst for en av partene, slik som naboen i dette tilfellet.

Sivilombudsmannen mener at siden vedtaket er fattet uten hjemmel i lov, er dette et tungtveiende argument for omgjøringsplikt. Hensynet til tiltakshaver bør ikke tillegges stor betydning da oppfyllingen av terrenget allerede var utført før det ble søkt om tillatelse. Naboens interesse i at avstandskravet overholdes bør også tillegges tyngre vekt enn det fylkesmannen har gjort i sin vurdering.

I et brev til ombudsmannen skriver fylkesmannen at på grunn av feil rettsanvendelse og vurderingene fra Sivilombudsmannen som de slutter seg til, finner de grunnlag for å omgjøre sitt tidligere vedtak. Omgjøringen innebærer også at Sandefjord kommunes vedtak omgjøres. Les hele uttalelsen her