Kvinner soner under dårligere vilkår enn menn

– Dette skyldes flere forhold, mange av dem kommer av gammel og uegnet bygningsmasse. Det er langt færre kvinner enn menn i fengslene. Denne gruppen blir særlig sårbar. Internasjonal forskning viser at det lave antallet kvinner i fengsler ofte fører til at fengsler og administrasjonen blir organisert etter menns behov. Funnene fra besøk til fengsler der kvinner soner i Norge, viser at det er behov for å ta opp problemstillingen og gjøre noe med den, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann .Klikk her for å lese rapporten

At soningsforholdene for kvinner er dårligere en menns skyldes blant annet:

– Flere kvinnefengsler er lokalisert i gamle og uegnede bygninger
– Mange kvinner har et betraktelig dårligere tilbud enn menn når det gjelder uteområder og
tilbud om fysisk aktivitet.
– Kvinner har gjennomgående dårligere tilgang til reell arbeidstrening enn det menn har
– Kvinnelige innsatte har ofte andre helseplager enn menn, og derfor også et annet behov for helsetjenester. Psykisk helsevern bør styrkes for kvinner i fengsel.
– Kvinner i fengsel har dårligere tilbud om rusmestring sammenlignet med menn.
– Kvinner som sitter i blandede fengsler har økt risiko for uønsket oppmerksomhet eller seksuell trakassering fra mannlige innsatte.
– Enkelte kvinner risikerer å måtte sitte i fengsel med for høyt sikkerhetsnivå enn det saken deres tilsier på grunn av begrensede fengselsplasser for kvinner.
– Kvinnelige innsatte risikerer å måtte sitte i fengsler langt fra familie og egne barn på grunn av få egnede soningsplasser. Dette kan være særlig utfordrende for mødre som ønsker besøk av barn som ikke kan reise alene.

Rapporten er basert på besøk til 14 fengsler og arrester hvorav åtte har hatt kvinner til soning. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse om forholdene i alle norske fengsler og overgangsboliger der kvinner soner alene og sammen med menn..

Torsdag 15. desember arrangerer Sivilombudsmannen et fagseminar der funnene i rapporten legges fram.

Les også: Gamle bygninger gir dårligere tilbud for kvinner som soner i Kragerø