Eidsberg fengsel. Foto: Sivilombudet

Sivilombudet: Barn skal ikke plasseres i fengsel med voksne

Sivilombudet har undersøkt ordningen med tre plasser for mindreårige i Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg.  Undersøkelsen viser at mindreårige plasseres sammen med voksne i fengselet. Sivilombudet mener at praksisen med at barn settes i fengsel sammen med voksne må opphøre.

Les rapporten her:

–Det er alvorlig at barn plasseres i fengsel sammen med voksne, sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet understreker at FNs barnekonvensjon slår fast at fengsling av et barn bare skal benyttes som en siste utvei og at barn i fengsel skal holdes atskilt fra voksne. Bare der det er til barnets beste kan de fengsles med voksne innsatte.

–Vi kan ikke se at myndighetene sikrer at det blir vurdert om det er til barnets beste å bli fengslet med voksne innsatte i Eidsberg fengsel. Dette er kritikkverdig, sier Hanne Harlem.

Under Sivilombudets besøk til Eidsberg fengsel i april 2024, kom det fram at fengselet hadde store bemanningsproblemer i ungdomsteamet som skulle følge opp de mindreårige. Dette bidro til at oppfølgingen av de mindreårige var mangelfull. I noen tilfeller var barna alene sammen med voksne innsatte.

Sivilombudet undersøkelse viser at det i 2023 og så langt i 2024 har vært mindreårige plassert i 13 ulike høysikkerhetsfengsler for voksne.

–Selv om flere av oppholdene har vært korte og kan være knyttet til rettsmøter, ser vi også eksempler på at barn har tilbragt flere uker, og også måneder, i fengsel med voksne. Dette er urovekkende, sier Harlem.

– Vår gjennomgang har også vist at kriminalomsorgen mangler pålitelig statistikk om antall mindreårige i fengsel for voksne og at myndighetenes oppfølging av barn som er fengslet sammen med voksne er for svak, understreker Harlem.

På denne bakgrunnen anbefaler Sivilombudet overfor Justis- og beredskapsdepartementet at dagens ordning med å plassere barn i Eidsberg fengsel umiddelbart opphører og at det iverksettes tiltak som sikrer at mindreårige ikke plasseres i fengsel for voksne.

Undersøkelsens hovedfunn:

  • Fengselet har ingen egen avdeling for mindreårige og barna som plasseres i fengselet plasseres sammen med voksne innsatte. Plasseringen av barn i fengselet gjøres ikke på grunnlag av en vurdering av om varetektsfengsling sammen med voksne er til det enkelte barnets beste.
  • Fengselet er ikke satt i stand til å følge opp de mindreårige tilstrekkelig, og vi har sett flere eksempler på at de er utrygge og redde. Til tider er mindreårige alene sammen med voksne innsatte.
  • Ungdomsteamet som skal vareta mindreårige skal også ivareta de mange unge innsatte som er voksne og som plasseres i fengselet. Teamet har hverken kapasitet eller ressurser til dette.
  • Fengselet utgjør et klart dårligere tilbud til mindreårige enn ungdomsenhetene.
  • Det mangler nasjonale retningslinjer for ordningen og rapportering om ordningen er svak.
  • Kriminalomsorgen mangler pålitelig statistikk om antall mindreårige i fengsel for voksne. Kriminalomsorgsdirektoratet og Eidsberg fengsel oppgir ulike tall for hvor mange mindreårige som har vært i fengselet i 2023-24.
  • Mindreårige innsatte plasseres også i andre fengsler for voksne og enkelte oppholder seg ved disse fengslene over lengre perioder.