Nasjonal tvangskonferanse på Hamar – Menneskerettigheter, tvang og etikk

Tvangskonferansen 2014 omhandlet temaene rus og psykiatri, tvang i psykiatrien, og medisinfrie behandlingsløp.

Sykehuset Innlandet HF og Norsk psykiatrisk forening arrangerte den syvende nasjonale tvangskonferansen på Hamar 26. og 27. november 2014. Tema var menneskerettigheter, tvang og etikk.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse deltok på første dag av konferansen ved seniorrådgiver Ingvild Bartels.

Konferansens primære målgruppe er helsepersonell, særlig de som har erfaring med anvendelse av tvang, samt ledere og andre spesialister på feltet.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Astrid Nøkleby Heiberg sa i sitt åpningsinnlegg at nye tall fra Helsedirektoratet viser at i 2013 er bruken av tvang uendret, etter en nedgang i 2011 og 2012. Nå vil hun be Helsedirektoratet undersøke hvorfor. Det har også vært en uheldig økning i antall oppholdsdøgn. Det var 5400 tvangsinnlagte i 2013. Hun la videre vekt på at det er viktig å ta brukernes behov på alvor. Det kan redusere bruken av tvang.

Andre tema som ble diskutert på dag 1 var behovet for flere, kontrollerte, studier av effekten av bruk av tvang, hvordan en psykotisk episode uavhengig av rus skilles fra en psykotisk episode under rus i strafferettslig forstand, og tvang mot gravide rusmisbrukere.

Dagen ble avsluttet med tre ulike workshoper som fokuserte på juss og konvensjoner, medisinfrie behandlingsløp og forskning.