Ungdomsenhet øst

Sivilombudsmannen om rutiner i nytt ungdomsfengsel

Etter et besøk til Norges nye ungdomsfengsel peker Sivilombudsmannen på problematiske rutiner ved innlåsing av unge innsatte på dagtid.
– Jeg registrerer at ungdomsenheten vurderer den omfattende innlåsingen som nødvendig til tross for den gode bemanningen, sierAage Thor Falkanger.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Ullersmo fengsel, Ungdomsenhet øst 7.–8. februar 2017. Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd. Ungdomsenhet øst er ett av to fengsler i Norge for mindreårige innsatte. Det er et høysikkerhetsfengsel med plass til fire innsatte i alderen 15-19 år.

På besøkstidspunktet var det tilsammen 25 ansatte som arbeidet turnus. Fengslet syntes å være opptatt av å ta godt imot ungdommen og å skape trygge relasjoner og god dialog fra starten av oppholdet.

– Det er positivt at halvparten av basispersonalet ved Ungdomsenhet øst har miljøterapeutisk bakgrunn. Samarbeidet mellom de ulike profesjonene opplevdes også som positivt. Det synes likevel som om det manglet en helhetlig og systematisk tilnærming til det miljøterapeutiske arbeidet, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.

Tilpasset unge under 18

Det er et mål i Norge at barn og unge ikke skal sitte i fengsel. Etableringen av de to ungdomsenhetene skulle sikre at når fengsel likevel må brukes overfor denne gruppen så skulle barn og unge bli møtt med egne enheter tilpasset unge under 18 år, hvor deres særlige behov kan ivaretas.
– Jeg konstaterer at Ungdomsenhet øst hadde valgt en linje som på enkelte områder kan ligne mer på fengsler for voksne enn på det eneste andre ungdomsfengselet som finnes Norge, som er Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel. Dette gjaldt blant annet de ansattes bruk av uniform, innlåsingsrutinene, ungdommens tilgang til kjøkken og matlaging samt den fysiske utformingen av sikkerhetscellen, sier Aage Thor Falkanger.

Det kom videre frem at ungdommen ikke alltid fikk daglig tilbud om lufting og at en medvirkende årsak til dette var at uteområdet var for dårlig opplyst til at fengselet mente det var tilstrekkelig sikkert å gjennomføre luftetid om ettermiddagen i vinterhalvåret.

– Det er problematisk at fengslet har valgt å legge luftetiden til et tidspunkt hvor det vil være mørkt ute deler av året og hvor lufting i praksis ikke vil være gjennomførbart av sikkerhetsgrunner, sier Aage Thor Falkanger

For lite utetid i helgen

I følge fengselets innlåsingsrutiner for helgene vil ungdom som både er innlåst under matlaging og lufting få i overkant av seks timer utetid fra cella i løpet av en dag. Dette er mindre enn anbefalinger i internasjonale retningslinjer tilser og er særlig bekymringsfullt i lys av at dette gjelder ungdom. Den europeiske torturforebyggingskomité (CPT) har påpekt i sine standarder at innsatte burde få minst åtte timer utetid fra cella i løpet av en dag.

I henhold til beslutning fra kriminalomsorgens regionskontor hadde Ungdomsenhet øst noen ganger måttet plassere ungdom i fengsel for voksne i påvente av ledige plasser ved ungdomsenheten. Dette strider mot FNs konvensjon om barnets rettigheter som slår fast at barn ikke skal sone eller sitte i varetekt sammen med voksne med mindre det er til det beste for barnet. Ungdomsenhet øst fremhevet at dette var et midlertidig tiltak i påvente av åpning av de resterende to plassene ved enheten. I disse tilfellene hadde ansatte ved ungdomsenheten et ansvar for å ivareta ungdom som var midlertidig plassert i andre fengsler.