Det rådgjevande utvalet

Sivilombudsloven slår fast at det skal oppnemnast eit rådgjevande utval som skal bidra med kompetanse, informasjon, råd og innspel til førebyggingsarbeidet.

Utvalet blei etablert våren 2014. Det rådgjevande utvalet er sett saman av 15 medlemmar frå ulike organisasjonar med kompetanse på område som er viktige for førebyggingsarbeidet, så som menneskerettar, barn, likestilling og diskriminering, brukarerfaringar frå ulike sektorar og kunnskap om tilhøva for ulike grupper menneske som er fråtekne fridomen.

Førebyggingseininga har tre møte i året med det rådgjevande utvalet, i tillegg til løpande dialog når det trengst.

Les mer om organisasjonene som er representerte i det rådgjevende utvalet her