Søk

Vilkår oppstilt i forbindelse med innvilgelse av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge

/uttalelser/vilkar-oppstilt-i-forbindelse-med-innvilgelse-av-dispensasjon-fra-plan-og-bygningsloven-%c2%a7-17-2-og-kommuneplanens-arealdel-for-utlegging-av-flytebrygge/?highlight=Plan-%20og%20bygningsloven
...tillatelse både etter plan- og bygningslovens regler og havne- og farvannsloven. Som kjent er forholdet mellom plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven komplisert og uklart, men kommunen har lagt...
Publisert: 19.4.2009Sist endret: 25.7.2017

79. Vilkår oppstilt i forbindelse med innvilgelse av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge

/kap-v-referat-av-saker/79-vilkar-oppstilt-i-forbindelse-med-innvilgelse-av-dispensasjon-fra-plan-og-bygningsloven-%c2%a7-17-2-og-kommuneplanens-arealdel-for-utlegging-av-flytebrygge-2/?highlight=Plan-%20og%20bygningsloven
...både etter plan- og bygningslovens regler og havne- og farvannsloven. Som kjent er forholdet mellom plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven komplisert og uklart, men kommunen har lagt til...
Publisert: 19.4.2009Sist endret: 19.4.2009

Anvendelse av overgangsbestemmelsene ved endring av dispensasjonssøknad etter ikrafttredelse av plan- og bygningsloven 2008

/uttalelser/anvendelse-av-overgangsbestemmelsene-ved-endring-av-dispensasjonssoknad-etter-ikrafttredelse-av-plan-og-bygningsloven-2008/?highlight=Plan-%20og%20bygningsloven
...fremkommer det at departementet kan gi forskrift om hvordan bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1985 skal virke samme med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 2008, se plan- og bygningsloven 2008...
Publisert: 23.7.2012Sist endret: 4.9.2017

Adgang til å unnlate å forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven – overtredelser av «mindre betydning»

/uttalelser/adgang-til-a-unnlate-a-forfolge-overtredelser-av-plan-og-bygningsloven-overtredelser-av-mindre-betydning/?highlight=Plan-%20og%20bygningsloven
...interesser. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller krav til utførelsen av vann- og avløpsanlegg. Det stilles også krav til aktørene som skal prosjektere og utføre anlegget, samt til kontrollerende...
Publisert: 13.10.2015Sist endret: 7.5.2017

Forholdet mellom avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd og arealplan

/uttalelser/forholdet-mellom-avstandskravet-i-plan-og-bygningsloven-%c2%a7-29-4-annet-ledd-og-arealplan/?highlight=Plan-%20og%20bygningsloven
...i reguleringsplan». I Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv til plan- og bygningsloven, H-2015-8, punkt 2.5 omtaler departementet forholdet mellom arealplan og avstandskravet i § 29-4 slik: «Der kommunen gjennom plan allerede...
Publisert: 10.10.2018Sist endret: 19.2.2019

Manglende ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven § 32-1 – klagerett og fylkesmennenes prøving

/uttalelser/manglende-ulovlighetsoppfolging-etter-plan-og-bygningsloven-%c2%a7-32-1-klagerett-og-fylkesmennenes-proving/?highlight=Plan-%20og%20bygningsloven
...på beslutningene kommunene fatter etter pbl. § 32-1. Klagemulighetene etter plan- og bygningsloven er ikke regulert i loven selv. Plan- og bygningsloven § 1-9 viser til at bestemmelsene i forvaltningsloven...
Publisert: 18.3.2019Sist endret: 18.3.2019

Klageinstansens prøvingsplikt etter forvaltningsloven § 34 – dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2

/uttalelser/klageinstansens-provingsplikt-etter-forvaltningsloven-%c2%a7-34-dispensasjon-etter-plan-og-bygningsloven-%c2%a7-19-2/?highlight=Plan-%20og%20bygningsloven
...og avslo på dette grunnlag søknaden om dispensasjon. Kommunens vedtak inneholdt ingen skjønnsmessig vurdering etter plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. Fylkesmannen fant «[p]å bakgrunn av resultatet i saken»...
Publisert: 12.3.2014Sist endret: 16.6.2017