Kontorsjef i forebyggingsenheten, Helga Fastrup Ervik, deltok på SPTs markering av 10-årsjublieet til OPCAT i 2016.

Internasjonalt samarbeid

Sivilombudet samarbeider med en rekke internasjonale aktører i sitt forebyggingsarbeid, og har et særlig samarbeid med FNs underkomité for forebygging (UN Subcommittee for Prevention of Torture, SPT). SPT kan besøke alle steder for frihetsberøvelse i de land som har sluttet seg til FNs tilleggsprotokoll. Besøkene skjer både med og uten forhåndsvarsel. I tillegg skal SPT gi råd og veiledning til de nasjonale forebyggingsorganene. Sivilombudet leverer årlige rapporter om sin forebyggingsvirksomhet til FNs underkomité.

Det er opprettet et eget nordisk nettverk for forebygging under OPCAT-mandatet. Målet er å legge til rette for økt samarbeid, læring og informasjonsdeling blant de nordiske landene.

Sivilombudets forebyggingsenhet er også i dialog med andre internasjonale organisasjoner med ekspertise på forebygging av tortur, slik som Association for the Prevention of Torture (APT) og den europeiske torturforebyggingskomité (CPT).