Informasjon på kinesisk om å klage – 向国会行政监察专员投诉

https://www.sivilombudet.no/klage/

Klage til Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. For eksempel hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene.

Ombudsmannen foretar en rettslig, objektiv og nøytral vurdering av klagen din. Det er gratis å klage til Sivilombudsmannen.

Send inn klage

 

向国会行政监察专员投诉

如果您认为您遭受了公共行政部门的不公正对待或公共行政部门在工作中犯错误或玩忽职守,您可以向国会行政监察专员投诉。例如,如果您认为一项行政决议或决定是错误的,或者有关行政机构对您的案件的处理程序是错误或不合理的。

行政监察专员会对您的投诉依据法律、客观的和中立的进行审查。向国会行政监察专员投诉无需支付任何费用。

递交投诉信

 

https://www.sivilombudet.no/klage/for-du-klager/

 Før du klager

Hvem kan klage til Sivilombudsmannen?

Alle kan klage til ombudsmannen, men du må selv ha vært utsatt for den feilen eller forsømmelsen klagen din gjelder.

Det er mulig å få en annen til å sende inn klagen for deg. I så fall må det legges ved en signert fullmakt der det tydelig framgår at vedkommende har fullmakt til å klage på dine vegne. En organisasjon kan for eksempel klage til ombudsmannen på vegne av et medlem så lenge medlemmet legger ved fullmakt eller underskriver klagen. Om et selskap, sameie, borettslag eller andre sammenslutninger skal klage, må den som underskriver klagen selv ha signaturfullmakt. Hvis ikke må det legges ved fullmakt underskrevet av den/de i gruppen som har signaturfullmakt. Advokater trenger ikke fullmakt for å klage på vegne av klient.

Den som er fratatt sin personlige frihet, f.eks. innsatte i fengsel, har rett til å klage til ombudsmannen i lukket konvolutt, uten noen form for brevsensur fra institusjonens side.

在投诉之前

谁可以向国会行政监察专员投诉?

任何人都可以向行政监察专员投诉,但您自己本人必须是投诉涉及的行政错误或疏忽行为的受害人。

您可以请他人代您递交投诉信。这样的话,您就必须签署一份授权委托书,明确授权予此人来代表您投诉。例如,某个组织可以代表其成员向行政监察专员投诉,只要该成员提供书写委托信,或者在投诉信上签名。如果是公司、共享业权法团、共享住权法团或者其它的法团组织要投诉,那么签署投诉书者本人就必须有代该法团签名的权利。否则,就必须附上由有权为其发团签名者所签署的委托书。律师代表客户投诉无需出示委托书。

被剥夺人身自由者,例如囚犯,有权用密封信件向行政监察专员递交投诉,不受监狱用任何形式的检查。

https://www.sivilombudet.no/klage/nar-du-klager/

Slik klager du

Når du skal klage er det viktig at du presiserer hvilket forvaltningsorgan klagen gjelder. Videre bør du begrunne klagen ved å forklare hvorfor du er uenig i avgjørelsen.

 • Hvis du klager på et konkret vedtak, er det viktig at du legger ved en kopi av vedtaket. Legg gjerne ved kopier av andre dokumenter som belyser saksforholdet, spesielt brev eller dokumentasjon fra forvaltningen.
 • Hvis du klager på lang behandlingstid eller manglende svar, er det viktig at du legger ved kopi av skriftlig purring til forvaltningen.
 • Du kan be om veiledning fra en saksbehandler om hvilke saker ombudsmannen behandler og om hvordan man skriver en klage. Veiledning gis vanligvis på telefon.

Det er mulig å klage via vanlig brev, men det anbefales å benytte seg av Sivilombudsmannens klageskjema. Her vil du bli ledet gjennom klageprosessen steg for steg.

Send inn klage

投诉的方式

切记,在您投诉时要说明您的投诉涉及哪个行政机关。此外,您还应当提供投诉的理由,说明您为何对相关决定不服。

 • 如果您投诉的是一项具体的行政决定,请务必附上该决定的复印件。如有能够说明案情的其它文件,也最好附上,特别是该行政机关的来信或文件;
 • 如果您投诉办案时间过长或尚未得到答复,请务必附上您寄给行政机构的催答信的复印件;
 • 就行政监察专员受理哪类案件和怎样书写投诉信事项,您可以征求一位办事员的指导。这样的指导通常用电话方式进行。

您可以用普通信件递交投诉,但我们建议您使用行政监察专员办公室专用的投诉表格。这张表格会向您提供有关投诉步骤的指导。

 

递交投诉信

 

https://www.sivilombudet.no/klage/etter-innsendt-klage/

Prosessen videre

Slik behandles klagen din etter innsending:

 • Klagen mottas.
 • Klagen blir tildelt en saksbehandler som foretar en vurdering av om den kan behandles her.
 • I løpet av to uker vil du motta et foreløpig svar. Om vi kan behandle saken din vil du få informasjon om når du kan forvente ytterligere svar fra oss.
 • Saken undersøkes nærmere og tas ved behov opp med forvaltningen.
 • Undersøkelsene fortsetter, og du som klager vil få anledning til å uttale deg.
 • Ombudsmannen vil til slutt uttale sin mening om saken.

Saksbehandlingstiden vil variere ut fra hvilke undersøkelser som foretas, men du vil bli løpende orientert gjennom klageprosessen. Du kan be om innsyn i saken din. Normalt vil en slik henvendelse bli behandlet i løpet av 1 – 3 virkedager.

 

投诉信的处理程序

对您递交的投诉信的处理程序如下:

 • 收到投诉信;
 • 投诉信被分配给一位办事员,就是否可以受理进行审查;
 • 在两周之内,您会收到一个暂时的答复。如果我们受理您的案件,您会获知预计何时再会接到进一步的答复;
 • 该案被进行调查,如有需要,专员办公室会联系相关行政部门;
 • 调查继续进行,您作为投诉人会有机会表达自己的看法;
 • 最后,行政监察专员会就该案发表自己的意见。

处理投诉的时间会因需要开展那样调查而不同,因案而异,但您会在整个过程中持续知悉进展情况。您可以请求查阅相关档案材料。通常情况下,这样的请求会在一到三个工作天内予以处理。

Hva kan Sivilombudsmannen gjøre?

Dersom saken gir grunn til det, kan ombudsmannen:

 • Peke på at det er begått feil fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson, og si at en avgjørelse er ugyldig, urimelig eller strider mot god forvaltningsskikk.
 • Gjøre forvaltningen oppmerksom på mangler ved lover og regler og hvordan disse praktiseres.
 • Undersøke hvordan forvaltningen behandler saker og utøver sin myndighet.
 • Be forvaltningsorganet om å rette feil eller behandle saken på nytt.
 • I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse, vil ombudsmannen gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Sivilombudsmannen kan ikke selv omgjøre avgjørelser eller pålegge myndighetene å gjøre noe, men i praksis retter myndighetene seg etter ombudsmannens uttalelser.

 

国会行政监察专员可以做些什么?

如果有理由,行政监察专员可以:

 • 指出某行政机关或某公职人员在执行公务中犯错,并声明某项行政决定无效、不合理或抵触公正行政标准;
 • 提醒该行政机关要注意相关法律、法规的缺陷和疏漏,和这些法律法规是应该如何实践的;
 • 调查该机关是如何处理案件和履行职权的;
 • 要求该机关改纠正错误或重新处理该案;
 • 对那些做过详细调查的案件,行政监察专员会以书面声明方式表达自己的意见。行政监察专员无权自行推翻行政决定或责令行政机关采取什么行动,但事实上各行政机关都会听从行政监察专员的意见

 

 

https://www.sivilombudet.no/klage/faq/

 

Ofte stilte spørsmål

常问的问题及回答

Her finner du svar på spørsmålene som ofte blir stilt i forbindelse med å klage til Sivilombudsmannen.

以下是向行政监察专员投诉时常问的问题及答复。

Er det noen frist for å klage til Sivilombudsmannen?

向行政监察专员投诉有什么时间期限吗?

Ja. Klagefristen er ett år. Fristen regnes fra datoen for forvaltningens endelige avgjørelse i saken.

有,投诉时限是一年,从行政机关在相关案件中做出最终决定之日算起。

 

Hvilke vedlegg bør inkluderes i klagen min?

投诉信应该有哪些附件?

Hvis du klager på et konkret vedtak, er det viktig at du legger ved en kopi av vedtaket. Legg gjerne ved kopier av andre dokumenter som belyser saksforholdet, spesielt brev eller dokumentasjon fra forvaltningen. Klager du på manglende svar/sen saksbehandling skal du legge ved kopi av skriftlig purring til virksomheten du klager på.

如果您投诉一宗具体的行政决定,请务必附上该决定书的复印件。最好也附上能够说明案情的其它文件的复印件,特别是该机关的来信或文件。如果您投诉行政机关未作答复或办案时间过长,就须附上您提交该机关的催答信的复印件。

 

Kan en annen sende inn klage til Sivilombudsmannen på mine vegne?

可否让他人代表我向行政监察专员投诉?

Det er fullt mulig å få en annen til å sende inn klagen for deg. I så fall må det legges ved en fullmakt der det tydelig framgår at vedkommende har fullmakt til å klage på dine vegne. Advokater trenger ikke fullmakt for å klage på vegne av klient.

您绝对可以让他人代您递交投诉信。那样的话,投诉信就必须附上一份授权委托书,明确指定该人代表您投诉。律师代表客户投诉无需出具委托书。

 

Kan jeg få veiledning av en saksbehandler?

我可以得到一位办事员的指导吗?

Ja, det er mulig å be om veiledning fra en saksbehandler om hvilke saker ombudsmannen behandler og om hvordan man skriver en klage. Det gis ikke veiledning om rettslige spørsmål. Veiledning gis vanligvis på telefon. 可以,您可以就行政监察专员受理哪类案件和怎样书写投诉信事宜,征求一位办事员的指导。这样的指导通常用电话方式进行。专员办公室对法律问题不提供指导。

 

 

 

Kan jeg klage på tilsettinger i den offentlige forvaltning?

我可以对公共行政部门的员工招聘事项进行投诉吗?

Har du søkt på en ledig stilling i det offentlige og ikke fått jobben, kan du klage til Sivilombudsmannen dersom du mener at du har blitt forbigått på et usaklig grunnlag. Ombudsmannen kan vurdere både saksbehandlingen og selve tilsettingsvedtaket. Når ombudsmannen mottar en slik klage, vil arbeidsgiver i de fleste tilfeller bli bedt om å sende over saksdokumentene. Ombudsmannen har rett til innsyn også i de saksdokumentene du som søker ikke har krav på å få se. Dersom tilsettingsmyndighetene har flere kvalifiserte søkere å velge mellom, vil vurderingen av hvilken søker som anses best kvalifisert, innebære en viss grad av skjønn. Slike skjønnsmessige vurderinger kan ombudsmannen bare kritisere dersom det er lagt vekt på utenforliggende eller usaklige hensyn, eller avgjørelsen fremstår som «klart urimelig».  Hvis gjennomgangen av saksdokumentene ikke gir grunn til å tro at slike feil foreligger, vil saken bli avsluttet uten ytterligere undersøkelser herfra. Hvis ombudsmannen etter å ha undersøkt saken mener det er grunnlag for kritikk mot saksbehandlingen eller selve tilsettingsvedtaket, vil det bli gitt uttrykk for dette. Merk at den som har fått tilbud om stillingen ikke er part i klagesaken, og at utfallet av ombudsmannens undersøkelser ikke vil føre til at du som klager får jobben.

 

如果您申请了公共部门的职务,但落选。而您认为落选的理由是不公平或不合理的,您可以向行政监察专员投诉。行政监察专员可以对招聘程序和录用决定进行审查。行政监察专员收到这类投诉后,在大部分情况下,会要求招聘单位呈交相关卷宗文件。甚至您作为求职者都无权阅读的文件资料,行政监察专员也有权查阅。如果招聘单位接到多名合格求职者的申请,就哪位申请者最具资格进行的评估是包含着一定程度的自行裁量。这样的自行/酌情评估,行政监察专员是只能批评以下的情况,例如招聘单位的评估是注重了与该职位及职务无关的因素或是不公平的,或者录用决定是明显不合理的。如果审阅卷宗材料之后没有理由认为存在这样的错误,行政监察专员会不继续调查而就此结案。如果经调查认为有理由对招聘程序或录用决定提出批评,行政监察专员会如此表态。请注意,已被录用者不是该投诉案件的当事人,行政监察专员的调查结果不会使您作为投诉人而被录用。

 

Kan jeg klage til Sivilombudsmannen og forvaltningen på samme tid?

我可以同时向行政监察专员投诉和向行政部门申请复议吗?

Nei. Før du klager til ombudsmannen må du ha benyttet alle klagemuligheter som finnes i forvaltningen. Klager skal sendes til det offentlige organet som har tatt avgjørelsen, men skal behandles av et overordnet forvaltningsorgan.

不可以,在向行政监察专员投诉之前,您必须已经用尽了所有行政部门复议的渠道。行政复议申请书须送交做出相关决定的机关,但会由上一级行政机关处理。

 

Kan jeg klage til Sivilombudsmannen på manglende svar / sen saksbehandling?

我可以因为没有得到答复/办案时间过长而向行政监察专员投诉吗?

Ja. Ombudsmannen kan behandle klager på manglende svar og sen saksbehandling i forvaltningen. Du må imidlertid først ha sendt en purring til forvaltningen der du minner om saken. Hvis du deretter ikke får svar innen rimelig tid, kan du sende en klage til ombudsmannen. Kopi av purringen må legges ved klagen.

可以,行政监察专员可以受理有关行政机关未作答复或办案拖沓的投诉。然而,您必须先给该机关寄一份催答信,提醒他们回复您的案件。如果之后您在合理时间内仍未得到答复,您可以向行政监察专员递交投诉信。催答信的复印件必须附上。

 

Kan Sivilombudsmannen endre forvaltningens avgjørelse?

行政监察专员可以推翻行政机关的决定吗?

Sivilombudsmannen kan ikke selv omgjøre avgjørelser eller pålegge myndighetene å gjøre noe, men i de fleste tilfeller retter myndighetene seg etter ombudsmannens uttalelser.

行政监察专员无权自行推翻决定或责令行政机关采取什么行动,但在大多数情况下,各行政机关都会听从专员的意见。

 

Koster det noe å klage til Sivilombudsmannen?

向行政监察专员投诉需要支付费用吗?

Nei. Det er helt gratis å klage til Sivilombudsmannen.

不用,向行政监察专员投诉无需支付任何费用。

 

Må jeg benytte meg av Sivilombudsmannens klageskjema?

我是否必须使用行政监察专员办公室的投诉表格?

Det anbefales å benytte seg av Sivilombudsmannens klageskjema, men du kan også klage via vanlig brev. Vær oppmerksom på at hvis du skriver til oss via e-post er det viktig at den ikke inneholder sensitive personopplysninger.

我们建议您使用行政监察专员办公室的专用投诉表格,但您也可用普通信件进行投诉。请注意,如果您发电子邮件给我们,务必确保该邮件不包含敏感的私人信息。

 

Når kan jeg forvente svar på klagen min?

估计要等多久才能收到对投诉书的答复?

Du vil motta et foreløpig svar i løpet av to uker. Om vi kan behandle saken din vil du få informasjon om når du kan forvente ytterligere svar fra oss.

两周之内您会接到一个暂时的答复。如果我们受理您的案件,您会获知预计何时再会接到进一步的答复。

 

 

Trenger jeg advokat for å klage til Sivilombudsmannen?

我向行政监察专员投诉需要律师协助吗?

Nei. Du kan selv klage til ombudsmannen.

不需要,您可以自己向行政监察专员投诉。

 

 

 

 

 

(20180227 Info omb-5 deler-CN.dox)