Bekymret over maktbruk på Trandum

Etter et besøk til Politiets utlendingsinternat på Trandum er sivilombudsmannen bekymret over internatets praksis for bruk av sikkerhetsavdelingen og maktmidler. Besøket er det andre på to år.

Last ned rapporten:

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte et uanmeldt besøk til Politiets utlendingsinternat på Trandum 28.–29. mars 2017. Under besøket undersøkte ombudsmannen bruk av internatets sikkerhetsavdeling og av maktmidler som håndjern og pepperspray. Sikkerhetsavdelingen brukes overfor personer som av ulike grunner tas ut av de ordinære avdelingene på internatet. Avdelingen bestod av tre sikkerhetsceller uten innredning, og åtte forsterkede celler.

– Det er urovekkende at internatets sikkerhetsavdeling brukes for å håndtere sårbare personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, eller har uttrykt planer om dette, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Mindreårige har også vært plassert på denne avdelingen, inkludert sikkerhetscelle.

Aage Thor Falkanger understreker at bruk av sikkerhetsavdelingen kan utgjøre risiko for helseskadelig isolasjon, og at det er problematisk å håndtere syke og utsatte personer på en slik måte. I rapporten fra besøket pekes det på at bruk av isolasjon overfor enkelte særlig utsatte grupper, som personer med psykisk funksjonsnedsettelse eller barn og unge, bør være forbudt ifølge menneskerettslige standarder.

Langvarig bruk av sikkerhetsavdelingen

Bruk av sikkerhetscelle i begynnelsen av 2017 var høy sammenliknet med tidligere. Langvarige opphold på sikkerhetsavdelingen gir grunn til bekymring for de internertes velferd.

– Gjennomgangen tyder på at internatet bør styrke innsatsen for å gjøre plasseringer på sikkerhetsavdelingen så kortvarige som mulig, sier Falkanger.

En del hendelser ble utløst ved kontrollrutiner som kroppsvisitasjon. Det ble observert  at hensynet til kontroll og sikkerhet fortsatt er svært fremtredende på Trandum, og at det i liten grad er foretatt lempinger av kontrollregimet. Kontrollregimet ble særlig påpekt etter besøket i 2015.

Betenkelig bruk av pepperspray

Pepperspray ble benyttet i ett tilfelle i en celle på sikkerhetsavdelingen, for å sikre gjennomføring av en kroppsvisitasjon. Den internerte fikk gnidd pepperspray i ansiktet fra en hanske som var sprayet med stoffet. Både beslutningen om bruk av pepperspray og måten dette ble gjennomført på, fremstod som betenkelig i lys av krav til nødvendighet og proporsjonalitet.

Helsepersonell ga råd om isolasjon

Helsepersonellets rolle ble problematisert etter besøket i 2015. Det er fortsatt en utfordring at helsepersonellet ved Trandum ikke er tilstrekkelig uavhengige av Politiets utlendingsenhet. Funn gjort under besøket underbygget at dette bidro til flere problemer.

Gjennomgang av dokumentasjon viste at helsepersonell hadde gitt råd om innsettelse på sikkerhetsavdeling, og at rådene i noen tilfeller hadde medført lengre opphold der. Det er problematisk at helsepersonell er direkte involvert i en beslutning om å plassere noen på sikkerhetsavdeling, fordi tiltaket utgjør isolasjon.

– Menneskerettslige standarder fastlegger at helsepersonell ikke skal ha noen rolle i beslutningsprosessen ved bruk av restriktive tiltak som isolasjon, sier Falkanger og understreker samtidig at helsepersonell må være spesielt oppmerksomme på helsetilstanden til internerte ved daglig tilsyn og oppfølging.

Det ble også gjort observasjoner om mangler ved helsepersonellets overholdelse av taushetsplikt, og det manglet fortsatt klare rutiner for rapportering ved avdekking av skader som kan gi mistanke om uforholdsmessig maktbruk. Sivilombudsmannen besøkte Trandum siste gang våren 2015. Flere av forholdene det ble pekt på etter dette besøket, blir også bemerket som bekymringsfulle etter det nyeste besøket.