• Forside
  • Aktuelt
  • Ber Nav vurdere lovregulering av utestenging fra Nav-kontor

Ber Nav vurdere lovregulering av utestenging fra Nav-kontor

Sivilombudet har undersøkt hvordan Nav i åtte kommuner praktiserer utestenging av enkeltpersoner fra sine lokaler. I en ny rapport gir Sivilombudet flere anbefalinger til Nav og kommunene.

Se hele rapporten med funn og anbefalinger her:

–Nav har et reelt behov for å beskytte sine ansatte, og det kan være nødvendig å stenge enkeltpersoner ute fra Nav. Samtidig er utestenging et inngripende tiltak overfor den det gjelder. Det er derfor viktig at beslutninger om utestenging gjøres på riktig måte. Beslutningene må basere seg på at utestenging først og fremst skal forebygge angrep og trusler. Vi håper at vår undersøkelse kan være et bidrag til det, sier sivilombud Hanne Harlem.

Behov for lovregulering

Utestenging fra Nav er ikke regulert gjennom lov eller forskrift, men gjennom Navs interne retningslinjer. Sivilombudets undersøkelse viser at retningslinjene ikke alltid følges eller praktiseres likt, og at det kan være behov for lovregulering.

–Både Nav, de ansatte og menneskene som benytter seg av etatens kontorer vil ha interesse av at regelverket for utestenging er veloverveid, ivaretar sikkerhet og rettssikkerhet, og har en tydelig demokratisk forankring, sier sivilombud Hanne Harlem.

Undersøkelsen handler ikke om bortvisning fra stedet i akutte situasjoner, men om hvordan Nav praktiserer beslutninger om fysisk utestenging av enkeltpersoner framover i tid, altså et forbud mot å møte opp i lokalene i den perioden utestengingen varer.

–Vi har ikke funnet tilfeller der Nav-kontorene har lagt vekt på utenforliggende eller usaklige hensyn ved vurderingen av om noen skulle utestenges. Vi peker likevel på flere mangler ved Navs praksis, som manglende oversikt og dokumentasjon, sier Hanne Harlem.

Hovedfunn og anbefalinger fra undersøkelsen:

  • Det rettslige grunnlaget for utestenging er usikkert, og bør utredes bedre.
  • Nav bør dokumentere at kriteriene for utestenging er oppfylt. Det gjelder blant annet faren for gjentakelse, forholdsmessighet og behovet for utestenging.
  • Nav bør øke bruken av forhåndsvarsel og må gi adgang til kontradiksjon.
  • Utestengingene har lang varighet uten at det er begrunnet nærmere. Nav må sikre at utestengingenes varighet begrunnes konkret.
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet bør ha bedre oversikt over Navs utestengingspraksis.
  • Nav virker ikke å ha lagt vekt på usaklige eller utenforliggende hensyn. Nav-kontorene dokumenterte på en tilfredsstillende måte at det hadde funnet sted en eller flere uønskede hendelser. Mange av hendelsene som var beskrevet i beslutningene om utestenging fremsto som svært alvorlige.

Om undersøkelsen

I undersøkelsen har Sivilombudet gjennomgått 97 beslutninger om utestenging fra Nav-kontorer i kommunene Bergen, Bodø, Drammen, Hamar, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Beslutningene om planlagt utestenging er truffet i perioden 1. januar 2020 til 21. november 2021. Gjennomgangen av de 97 beslutningene har både vist at personene som utestenges ofte var blant samfunnets mest sårbare og at Navs ansatte utsettes for mange svært alvorlige og uakseptable hendelser.

Den direkte foranledningen til undersøkelsen var en klage fra en person som hadde vært utestengt fra et Nav-kontor i Oslo.  Muligheten til å møte opp på et Nav-kontor er for mange en viktig forutsetning for å få tilgang til velferdstjenester.