Besøk til Ålesund sykehus, avdeling for sykehuspsykiatri

Tirsdag 19. september 2017 innleder Sivilombudsmannen et besøk til avdeling for sykehuspsykiatri ved Ålesund sykehus.

Avdeling for sykehuspsykiatri i Helse Møre og Romsdal har ansvar for de syv sykehusseksjonene i klinikk for psykisk helsevern. Disse er organisert etter geografi nord og sør i fylket, med fire seksjoner ved sykehuset i Ålesund, en ved sykehuset i Molde og to på Hjelset.

Forebyggende arbeid

Sivilombudsmannen besøker Ålesund sykehus med formål om å undersøke forholdene for pasientene og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av de som er fratatt friheten.

Under besøket fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for grove integritetskrenkelser. Enheten vil for eksempel undersøke bruk av bruk av tvang, skjerming, aktivisering, fysiske forhold og institusjonskultur.

Under besøket gjennomføres samtaler med innsatte, ansatte, helsepersonell og ledelse. Private samtaler med pasientene prioriteres. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og seksjonene befares.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt Sivilombudsmannens videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Les rapporter fra tidligere forebyggingsbesøk.

Mandat

Sivilombudsmannens ble tildelt forebyggingsmandatet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være med eller uten forhåndsvarsel.

På psykisk helsevernfeltet har forebyggingsenheten blant annet tidligere besøkt Diakonhjemmet sykehus, Sørlandet sykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sykehuset Telemark.