Besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom

I desember 2016 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomført et besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom.

Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom tar i mot akuttplasseringer av ungdommer i aldersgruppa 12-18 år og har plass til 8 ungdommer. Institusjonen tar i mot plasseringer etter barnevernloven §§ 4-4 fjerde ledd, 4-6 første og andre ledd, 4-12, 4-24 første og andre ledd, 4-25 og 4-26.

Målet med besøket var å undersøke forholdene for ungdommer som er akuttplassert på institusjonen og hvordan rettighetene til ungdommene respekteres. Institusjonen var ikke informert om når forebyggingsenheten skulle komme på besøk.

Dette er Sivilombudsmannens andre besøk til en barnevernsinstitusjon under forebyggingsmandatet. I november besøkte forebyggingsenheten Akershus ungdoms- og familiesenter, avdeling Sole.

Viktige samtaler 

Under besøket snakket forebyggingsenhetens medarbeidere med ungdommer, ansatte og ledelsen. Samtaler med ungdommene ble prioritert.

Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøkte forebyggingsenheten en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdommene har det under opphold på institusjonen.

Blant tingene som ble undersøkt under besøket var:

  • Ungdommenes mulighet til medvirkning og bestemme over eget liv
  • Hvordan det ser ut på avdelingen
  • Forebygging av bruk av tvang
  • Innkomst til avdelingen
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
  • Aktivitetstilbud

Etter besøket

Etter besøket vil Sivilombudsmannen lage en rapport med beskrivelse av funn og gi anbefalinger til stedet om hva som kan gjøres bedre. Denne rapporten vil publiseres på nettsidene til ombudsmannen når den er klar.

Dette besøket er endel av Sivilombudsmannens besøk til steder der noen er fratatt frihet. Forebyggingsenheten har tidligere besøkt fengsler, politiarrester, utlendingsinternat og institusjoner innen psykisk helsevern. Enheten vil også fortsette å besøke barnevernsinstitusjoner i tiden framover.