Besøk til bofellesskap for ungdommer hos Aleris i Alta

Under et besøk til to bofellesskap for ungdom i Alta, merket Sivilombudsmannen seg at beboerne gis god mulighet for medvirkning og at Aleris jobber bevisst med å unngå tvang.

I september 2017 besøkte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet to barnevernsavdelinger drevet av Aleris i Alta: bofellesskapene Mathisdalen og Russeluft. Bofellesskapene er langtidsavdelinger og har plass til to ungdommer hver.

Under besøket fremstod det som begge avdelingene var tilbakeholdne med bruken av tvang. Dette gjaldt både fysisk tvang og begrensinger i bevegelsesfriheten og i bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Ansatte syntes å arbeide godt for å unngå å bruke begrensinger overfor ungdommene.

Involverte ungdommene

Aleris Alta la vekt på samarbeid med ungdommen fra første stund. De som bodde der ble involvert i beslutninger, planer og egne risikovurderinger. Involveringen ble av flere trukket fram som det viktigste de gjorde for å motivere ungdommen, for å gjennomføre behandlingen og for å forebygge tvang.

Det fremstod som om Aleris Alta tok ungdommenes meninger på alvor og aktivt tok dem med på råd og hadde samtaler om den enkeltes hverdag og framtid.

Manglende oversikt over politiets bruk av tvangsmidler overfor ungdom

Aleris Alta tok imot ungdommer fra hele Norge. Noen kom til institusjonen langveis fra og sammen med politiet. Institusjonen hadde ikke rutiner for å dokumentere om ungdom kom med politiet, om det var blitt brukt tvangsmidler i løpet av reisen eller om ungdom var iført tvangsmidler ved innkomst. Informasjon tilsa imidlertid at dette hadde skjedd.

Politiet har selv ingen systematisk oversikt over bruk av tvangsmidler overfor mindreårige i sine oppdrag. Dette innebærer at det er vanskelig å få en helhetlig oversikt over tvangsbruken politiet utsetter ungdom for under slike oppdrag. Det er svært inngripende å transportere barn og unge påført tvangsmidler. Det kan ha stort skadepotensiale, oppleves ydmykende og stigmatiserende og innebærer risiko for umenneskelig og nedverdigende behandling. Dette synliggjør viktigheten av sentrale retningslinjer hos politiet for behandling av mindreårige.

Aleris Alta uttrykket et ønske om å få på plass en mer jevnlig dialog eller møtepunkter med politiet for å diskutere roller, hvordan institusjonen og politiet jobber, og hvilke behov de har.