Besøk til Kragerø fengsel

Sivilombudsmannen innleder 1. november 2016 et besøk til Kragerø fengsel. Siden januar 2016 har fengselet vært et rent kvinnefengsel, og det har 18 plasser på høyt sikkerhetsnivå.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet innleder tirsdag 1. november 2016 et besøk til Telemark fengsel, Kragerø avdeling (heretter Kragerø fengsel). Det har vært fengselsdrift der siden 1890, og i 2016 ble fengselet pusset opp og omgjort til et rent kvinnefengsel. Kragerø fengsel er nå det fjerde kvinnefengselet i landet. De andre er Bredtveit fengsel (64 plasser), Ravneberget fengsel (50 plasser) og Søndre Vestfold fengsel Sandefjord avdeling (13 plasser).

Målet med besøket er å undersøke forholdene for de innsatte i fengselet og å forebygge tortur og umenneskelig behandling.

Siden 2014 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkt steder der mennesker er fratatt friheten. Sivilombudsmannen ble tildelt dette forebyggingsmandatet da Norge sluttet seg til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon i 2013. Siden oppstarten har enheten besøkt fengsler, politiarrester, utlendingsinternatet på Trandum og psykisk helseverninstitusjoner.

Under besøket

Under besøket undersøker forebyggingenheten forholdene for de innsatte og fokuserer særlig på de områdene med størst risiko for grove krenkelser. Dette inkluderer bruk av tvangsmidler, utelukkelse fra fellesskapet/isolasjon, ivaretakelse av helsebehov, aktivisering, trygghet og institusjonskultur.

Forebyggingsenheten vil ha private samtaler med innsatte, befare fengselsområdet og bygningene samt gjennomgå dokumentasjon. Enheten vil også ha møter med fengselsledelsen, ansatte, helsetjenesten og andre involverte. Samtaler med de innsatte prioriteres.

Etter besøket

Etter besøket offentliggjøres en rapport på Sivilombudsmannens nettsider som beskriver funn og gir anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres for å redusere risiko for tortur og umenneskelig behandling.