Besøk til barneverninstitusjoner i Alta

I september gjennomførte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøk til Alta ungdomssenter og Aleris Alta.

Alta ungdomssenter er en statlig akutt institusjon som tar mot ungdom i alderen 13 til 18. En akuttinstitusjon skal ivareta ungdom som befinner seg i en krisesituasjon og som har behov for umiddelbar plassering utenfor hjemmet. Alta ungdomssenter har hele Finnmark, Troms og Nordland som inntaksområde.

Aleris er en privat aktør som har to avdelinger med to plasser hver i Alta– Mathisdalen og Russeluft. Målgruppen er ungdom som er vurdert å ha alvorlige atferdsvansker.

Målet med besøkene var å undersøke forholdene for ungdommer som var på institusjonene, og hvordan deres  rettigheter og integritet ble ivaretatt. Institusjonene var ikke informert om når forebyggingsenheten skulle komme på besøk.

Frihetsberøvelse på institusjon

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet kan besøke alle steder der noen er eller kan være fratatt friheten. Frihetsberøvelse er et alvorlig inngrep, og krever i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 5 hjemmel i nasjonal lov. Konvensjonen tillater frihetsberøvelse av barn i enkelte tilfeller, og plassering i barnevernsinstitusjoner uten samtykke regnes både etter internasjonal og norsk rett som dette. Begge institusjonene er godkjente for å ta mot ungdom som plasseres uten eget samtykke.

Viktige samtaler

Under besøkene snakket forebyggingsenhetens medarbeidere med ungdommer, ansatte og ledelsen. Samtaler med ungdommene ble prioritert.

Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøkte forebyggingsenheten en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdommene har det under opphold på institusjonen.

Blant tingene som ble undersøkt under besøket var:

  • Ungdommenes mulighet til medvirkning og bestemme over eget liv
  • Hvordan det ser ut på avdelingen
  • Forebygging av bruk av tvang
  • Innkomst til avdelingen
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
  • Aktivitetstilbud
  • Politiets rolle i bistand til barnevernsinstitusjoner

Etter besøket

Etter besøket vil Sivilombudsmannen utarbeide en rapport om hver av institusjonene med beskrivelse av funn og anbefalinger til stedet. Denne rapporten publiseres på nettsidene til ombudsmannen når den er klar.