Politihuset i Oslo. Foto: Sivilombudsmannen

Besøk til Oslo sentralarrest

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomfører 11.−12. mai 2021 et besøk til sentralarresten i Oslo politidistrikt. Formålet er å undersøke hvordan mindreåriges rettssikkerhet blir ivaretatt.

En av Sivilombudsmannens sentrale oppgaver er å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling på steder der noen kan være fratatt friheten. 11.−12. mai 2021 gjennomfører Sivilombudsmannen et besøk til arresten ved Politihuset i Oslo. Under besøket vil vi se spesielt på hvordan barn og unges rettssikkerhet ivaretas i møte med politiet.

Barn i arrest skal unngås, et viktig spørsmål blir derfor hvordan politiet sikrer at færrest mulig mindreårige blir plassert i arrest, og hvordan barnas rettigheter blir ivaretatt dersom det først skjer. Det gjelder egne regler for barn som blir satt i arrest.

Om besøket

Under besøket snakker vi med barn og unge som eventuelt er i arresten, ansatte og ledelsen. Besøket pågår over to dager.

Besøket blir gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler.

I etterkant av besøket blir det utarbeidet en rapport med funn og anbefalinger. Rapporten blir publisert på våre nettsider når den er klar.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

Forebyggingsenheten foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten. Det er for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Siden 2014 har forebyggingsenheten gjennomført ca. 75 besøk til steder for frihetsberøvelse i Norge, inkludert flere politiarrester.