Besøk til psykiatriske seksjoner ved sykehuset Østfold Kalnes

Sivilombudsmannen besøker psykiatriske sikkerhetsseksjoner og alderpsykiatrisk seksjon ved sykehuset Østfold Kalnes fra 9.-11- oktober.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøker de psykiatriske sikkerhetsseksjonene og alderspsykiatrisk avdeling. Sykehuset har spesialistfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri. Seksjonen behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk med mål om å redusere faren for nye alvorlige hendelser. Alderspsykiatrisk seksjon består av døgnenhet og poliklinikk.

Forebyggende arbeid

Sivilombudsmannen besøker sykehuset under forebyggingsmandatet. Formålet med besøket er å undersøke forholdene for pasientene og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av dem som er fratatt friheten. Under besøket undersøkes særlig forhold som er forbundet med størst risiko for alvorlige krenkelser som bruk av tvangsmidler og skjerming, tvangsmedisinering, aktivitetstilbud og fysiske forhold. Forebyggingsenheten har samtaler med pasienter, miljøpersonell, behandlere og ledelse. Private samtaler med pasienter prioriteres. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og sykehuset befares.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en besøksrapport. Den inneholder beskrivelser av funn som besøket har avdekket og Sivilombudsmannens videre anbefalinger for å redusere risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Mandat

Sivilombudsmannens ble tildelt forebyggingsmandatet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet  besøker steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være med eller uten forhåndsvarsel.