Trondheim fengsel. Foto: Sivilombudet

Besøk til Trondheim fengsel og forvaringsanstalt

Sivilombudets forebyggingsenhet har gjennomført besøk til Trondheim fengsel og forvaringsanstalt fra søndag 10. mars til tirsdag 12. mars 2024. Verken fengselet eller helsetjenestene hadde fått vite tidspunktet for besøket på forhånd.

Sivilombudet besøkte Trondheim fengsel og forvaringsanstalt under forebyggingsmandatet. Formålet med besøket er å undersøke forholdene for de innsatte og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av de som er fratatt friheten.

Under besøket ble det gjennomført over 50 intervjuer med innsatte, ansatte, helsepersonell og ledelse. I tillegg ble det gjennomført en befaring av fengselet.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket og Sivilombudets anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudets nettsider.

Mandat

Sivilombudet ble tildelt forebyggingsmandatet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Sivilombudets forebyggingsenhet foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.