• Forside
  • Aktuelt
  • Faste setteombudsmenn i saker som gjelder Oslo kommune

Faste setteombudsmenn i saker som gjelder Oslo kommune

Hanne Harlem – som tiltrer som sivilombudsmann 1. februar – kommer fra stilling som kommuneadvokat i Oslo. Harlem har selv henvendt seg til Stortinget og bedt om at hennes habilitet vurderes på bakgrunn av denne tilknytningen til Oslo kommune.

Stortinget har i dag besluttet at Hanne Harlem er inhabil som sivilombudsmann i alle saker hun har hatt befatning med som kommuneadvokat. Ut inneværende oppnevningsperiode – det vil si til 31. desember 2021 – er hun også inhabil i alle saker som omfatter Oslo kommune. Dette gjelder saker hvor Oslo kommune er innklaget organ eller underorgan, har ansvar for å ivareta rettigheter til personer som er fratatt friheten, eller på annen måte anses særlig berørt.

Stortinget har besluttet å oppnevne to faste setteombudsmenn til å behandle saker hvor Hanne Harlem av andre grunner anses inhabil eller vurderer at saken bør behandles av en setteombudsmann:

Professor emeritus Inge Lorange Backer ved Universitetet i Oslo er setteombudsmann i alle saker unntatt saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme. Backer har vært tilknyttet Universitetet i Oslo fra 1977 til 1984, 1987 til 1994 og fra 2008 frem til i dag. Backer var ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling fra 1995 til 2008 og har også tidligere vært ansatt i Miljøverndepartementet.

Professor Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo er setteombudsmann i alle saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme («forebyggingsmandatet»). Sandberg har vært tilknyttet Universitetet i Oslo siden 1985, og hun ble professor i 2004. Hun var medlem av FNs barnekomité fra 2011 til 2019, herunder leder i perioden 2013–2015. Sandberg var konstituert høyesterettsdommer i tre måneder i 2010–2011.

I perioden 1. januar–1. februar er avdelingssjef Bjørn Dæhlin konstituert som sivilombudsmann. Valgene av setteombudsmenn gjelder også i denne perioden for saker hvor Dæhlin er inhabil.