Feil i saker om barnetillegg til uføretrygd

Sivilombudet skriver i en ny uttalelse at Nav har gjort feil i en sak om barnetillegg til uføretrygd. Nav har identifisert rundt 1300 saker som kan være berørt av den samme feilen, og arbeider med å gjennomgå og vurdere disse sakene.

Uttalelsen fra Sivilombudet gjelder hvilken av to uføre foreldre som skal få barnetillegg til uføretrygden når de bor hver for seg og har delt omsorg for barnet (delt bosted).

Klageren i saken er ufør og mottok barnetillegg. Da moren til klagerens datter ble ufør, vedtok Nav at han ikke lenger skulle få tillegget. Nav mente at det var moren som skulle få barnetillegg, ettersom hun var den av foreldrene som var folkeregistrert på samme adresse som datteren. Folketrygden gir kun ett slikt tillegg per barn.

Sivilombudet er kommet til at Nav la til grunn en uriktig forståelse av folketrygdloven § 12-15 i klagerens sak. Loven skal forstås slik at når to uføre foreldre bor hver for seg og har delt omsorg for et barn, skal barnetillegget gis til den av foreldrene som får høyest tillegg. Barnets folkeregistrerte adresse er ikke avgjørende.

Nav har nå vedtatt at klageren får etterbetalt barnetillegg for en periode på to år og tre måneder, noe som tilsvarer rundt 70 000 kroner. Ombudet ber i uttalelsen Arbeids- og velferdsdirektoratet om en redegjørelse for status i Navs arbeid med å vurdere de øvrige 1300 sakene som kan være berørt av feiltolkningen innen 1. november 2022.

Les hele uttalelsen fra Sivilombudet her