Forvaltningen må selv vurdere meroffentlighet

De siste dagers uttalelser i mediene om innsyn i notater fra møter mellom SSB og Finansdepartementet, gir inntrykk av at Sivilombudsmannen har sagt at disse dokumentene skal eller bør unntas. Om det skal gis innsyn i disse dokumentene etter en meroffentlighetsvurdering, er opp til Finansdepartementet selv.

Utgangspunktet etter offentleglova er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige. Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningen likevel vurdere å gi innsyn. Denne vurderingen er opp til forvaltningens frie skjønn. De siste dagers uttalelser i mediene om innsyn i notater fra møter mellom SSB og Finansdepartementet, gir inntrykk av at Sivilombudsmannen har sagt at disse dokumentene skal eller bør unntas. Om det skal gis innsyn i disse dokumentene etter en meroffentlighetsvurdering, er opp til Finansdepartementet selv. Ombudsmannen kan bare i begrenset utstrekning overprøve denne vurderingen. Ombudsmannen har følgelig ikke gitt uttrykk for at disse dokumentene skal eller bør unntas fra innsyn.

To journalister i avisen VG klaget på avslag på innsyn i notater etter møter mellom SSB og Finansdepartementet. Etter å ha innhentet saksdokumentene konkluderte ombudsmannen med at det var adgang til å unnta de aktuelle dokumentene, og at det var opp til forvaltningens skjønn å avgjøre om det likevel skulle gis innsyn. Du kan lese det avsluttende brevet som oppsummerer og konkluderer fra ombudsmannens undersøkelser her.