Stovnerskoghjemmet i Oslo. Foto: Sivilombudet

Godt arbeid med forebygging av tvang ved sykehjem i Oslo

Sivilombudet besøkte Stovnerskoghjemmet i mars. Rapporten fra besøket er nå publisert, og Sivilombudets overordnede inntrykk etter besøket er positivt.

Les rapporten her:

Sivilombudet besøkte Stovnerskoghjemmet i Oslo kommune 16.–17. mars i år. En av Sivilombudets sentrale oppgaver er å forebygge nedverdigende behandling der noen kan være fratatt friheten. Sivilombudet begynte med besøk til sykehjem høsten 2020.

– Stovnerskoghjemmet skiller seg positivt ut blant de sykehjemmene vi har besøkt. Her gjøres det et godt arbeid, som viser hvordan man kan forebygge bruk av tvang i en vanlig hverdag på et sykehjem, sier sivilombud Hanne Harlem.

Forebygging av tvangsbruk

Under besøket undersøkte vi hvordan lokalene så ut, intervjuet beboere, pårørende og ansatte, og gikk gjennom dokumentasjon.

– Vårt inntrykk var at de ansatte gjennomgående hadde høy bevissthet om hva som oppleves og defineres som tvang, at det ble snakket åpent om dette blant de ansatte og at det var gode muligheter for tverrfaglige refleksjoner, sier sivilombud Hanne Harlem.

Ansatte ved den skjermede avdelingen syntes også å kjenne beboerne godt og pårørende ble aktivt brukt for å sikre kunnskap hvordan beboere burde bli møtt.

Låst dør, men individuelle vurderinger

– Samlet sett viser våre funn at Stovnerskoghjemmets rutiner, praksis i avdelingen og ansattes høye bevissthet om beboernes rett til bevegelsesfrihet, ga lav risiko for at beboerne ble utsatt for bevegelsesbegrensinger uten at lovens vilkår var oppfylt, sier sivilombud Hanne Harlem.

Det kan ikke treffes et generelt vedtak om at dørene på et sykehjem skal være låst. Vedtak om tilbakeholdelse må treffes for den enkelte beboer. Dette kan være aktuelt for eksempel hvis beboere på grunn av kognitiv svikt risikerer å gå seg vill eller bli skadet i trafikken.

På Stovnerskoghjemmet hadde to beboere vedtak om tilbakeholdelse. Vedtakene var begrunnet konkret og individuelt, på en måte som dokumenterte at lovens vilkår for tvang var oppfylt. Beboerne ble holdt tilbake i avdelingen ved at døren ut fra avdelingen var låst med en kodelås. Dette er innenfor lovverket når det er fattet slike vedtak ved avdelingen, men det er viktig at ikke alle beboere generelt hindres mulighet til å gå ut. Funn under besøket tydet på at avdelingen fulgte individuelt opp beboere som ønsket å gå ut fra avdelingen.

Enkelte oppfølgingspunkter

Sivilombudet gir i rapporten også noen anbefalinger til Oslo kommune om forbedringspunkter, blant annet om mer opplæring i regelverket. Oslo kommune skal innen 6. september komme tilbake til Sivilombudet med en orientering om hvordan anbefalingene følges opp.