Innlegg på Kontrollkommisjonskonferansen 2018

16. november holdt Sivilombudsmannen et innlegg på den årlige kontrollkommisjonskonferansen. Innlegget handlet om funn fra besøk i psykisk helsevern, med fokus på inngripende bruk av skjerming.

Kontorsjef Helga Fastrup Ervik og seniorrådgiver Johannes Flisnes Nilsen fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet holdt presentasjonen under årets konferanse.

Helsedirektoratet arrangerer årlig denne konferansen som en møteplass for landets kontrollkommisjoner i det psykiske helsevern. Kontrollkommisjonene har ansvar for å ivareta pasienters rettssikkerhet ved klagebehandling, dokument- og velferdskontroll på hvert enkelt sykehus.

Programmet for konferansen er tilgjengelig her: https://helsedirektoratet.no/konferanser/kontrollkommisjonskonferansen-2018

Utvalgte funn fra 2017-2018

Sivilombudsmannen har så langt under forebyggingsmandatet gjennomført 12 besøk til steder innen psykisk helsevern. I innlegget ble det gitt en presentasjon av nye funn fra besøkene de siste to årene.

Helga Fastrup Ervik redegjorde bl.a. for bekymringsfulle funn om bruk av belteseng, inkludert bruk av transportbelter som kan forlenge slike opphold, og bruk av spyttehetter for beltelagte pasienter. En annen bekymring var at fastholding kunne skje uten at vilkårene for dette var oppfylt, og uten at praksisen ble registrert og synlig som vedtak. Ervik delte også noen erfaringer fra forebyggingsenhetens møter med kontrollkommisjonene i forbindelse med besøk.

Det er viktig for ombudsmannen å bidra til økt åpenhet om forholdene på stedene som besøkes. Alle besøksrapportene publiseres på https://www.sivilombudet.no/besoksrapporter/

Bruk av skjerming i fokus

Johannes Flisnes Nilsen presenterte Sivilombudsmannens temarapport om bruk av skjerming i psykisk helsevern. Rapporten er skrevet på grunnlag av erfaringer med bekymringsfull skjermingspraksis etter flere år med besøk i psykisk helsevern.

Innlegget ga en oversikt over rapportens sentrale funn om skjerming. Nilsen pekte på at mange pasienter skjermes, at det kan pågå i mange uker og at det ofte skjer i lokaler med uverdige forhold. Det ble også pekt på funn som viser at skjerming ofte gjennomføres på en isolasjonsliknende måte og at det er for få tilbud om meningsfulle aktiviteter. Samlet viser funnene at pasienter som skjermes risikerer å bli utsatt for umenneskelig behandling. Til slutt oppsummerte Nilsen kort ombudsmannens anbefalinger til sentrale og lokale helsemyndigheter om å endre bruk av skjerming.

Temarapporten vil bli offentliggjort på Sivilombudsmannens hjemmesider om kort tid.

Last ned presentasjonen her.