Innsatte i Arendal fengsel er svært preget av mye innlåsing og isolasjon

Det er bekymringsfylt at ressurssituasjonen og lav bemanning fører til soningsforhold som i Arendal fengsel, sier sivilombudsmannen etter et besøk til fengselet.

Se også:

Rapporten etter besøket til Arendal fengsel 7.–8. februar 2018 er publisert på sivilombudsmannens nettsider. Dato for besøket ble ikke varslet på forhånd. Fengselet har en ordinær kapasitet på 32 menn på avdelingene for høyere sikkerhet.

Innsatte preget av isolasjon

I fengselets varetektsavdeling var de innsatte innelåst i over 22 timer i døgnet hele uken, mens innsatte på domsavdelingen var innelåst i over 20 timer i helgene. Mange innsatte var sterkt preget av  isolasjonen.

– Vi snakket med både ansatte og innsatte som fortalte om gråt på cellene, spark i døren eller skriking. Flere fortalte om redsel for at medinnsatte kunne bli aggressive eller utagerende på grunn av den psykiske belastningen som innlåsingen medførte, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Flere selvmord og selvmordsforsøk

Arendal fengsel har i perioden 2008-2017 opplevd fire selvmord i tillegg til flere alvorlige selvmordsforsøk. Kun Oslo fengsel, med mangedoblet antall innsatte, hadde et høyere antall selvmord i samme periode.

– Det var et høyere antall innsatte ved Arendal fengsel som uttrykte selvmordstanker, eller som fortalte om medinnsatte som hadde slike tanker, enn vi har erfart under besøk til andre fengsler. Det begrensede sosiale fellesskapet og tanken på lange innlåsinger i helgene, ble trukket fram av flere som en medvirkende årsak til dette sier sivilombudsmannen.

Mangler penger – sitter innelåst i helgen

Arendal fengsel bar preg av å ha en begrenset ressurssituasjon. Dette fremstod som en medvirkende årsak til den høye graden av innlåsing. Fengselet hadde få fellesarealer og begrensede tiltak for å minske risikoen for isolasjonsskader hos innsatte. Fengselet opplyste at innlåsingsrutinene i helgene skyldtes begrensede økonomiske ressurser som gjorde det umulig å ha høyere helgebemanning. Det manglet også ressurser til å tilkalle vikarer ved sykdom.

– Det er sterkt bekymringsfylt at lav bemanning og ressursmessige forhold medfører at innsatte blir sittende isolerte uten at fengselet sikrer aktivisering og meningsfull menneskelig kontakt, sier sivilombudsmannen.

Les rapporten her. Her blir også fengselets oppfølging av besøket publisert.